news

Jednotná pravidla pro call-off sklady

Vánoční dárek nebo danajský dar?

Andrea Kleinová
12.12.2019
news

S koncem roku se blížíme nejenom konci našeho daňového seriálu o tzv. quick fixes, ale také k počátku účinnosti této novelizace, o které se mluví jako o největších změně v oblasti DPH za poslední desetiletí. 1. leden 2020 by tak měl přinést – kromě jiného – následující změny:

nové podmínky pro uplatnění osvobození dodání zboží do jiného členského státu, a to znalost DIČ pořizovatele a uvedení předmětného dodání zboží v souhrnném hlášení;

 • nové podmínky pro uplatnění osvobození dodání zboží do jiného členského státu, a to znalost DIČ pořizovatele a uvedení předmětného dodání zboží v souhrnném hlášení;
 • zpřísnění pravidel pro prokazování uskutečnění přepravy zboží do jiného členského státu;
 • sjednocení pravidla pro přiřazování přepravy v rámci tzv. řetězových obchodů; a
 • jednotná pravidla pro tzv. call-off sklady.

V minulých vydáních našich Crowe News jsme se detailně věnovali novým pravidlům vztahujícím se k přepravě zboží, konkrétně tedy přísnějším pravidlům pro prokazování uskutečnění přepravy zboží do jiného členského státu jednotným pravidlům pro přiřazování přepravy v rámci tzv. řetězových obchodůV závěrečném dílu našeho seriálu se podíváme na pravidla pro skladování, a to konkrétně v tzv. call-off skladech.

Dodání zboží do skladu v jiném členském státě za účelem jeho následného prodeje lokálnímu zákazníkovi ve státě určení obecně vyžaduje registraci (případně identifikaci) k DPH ve státě určení. Za účelem snížení administrativní zátěže vedeného snahou předejít nadbytečné registraci evropských plátců daně v zemi konečné spotřeby je ve specifických případech umožněno, aby se dodavatel této povinnosti vyhnul. Jde o specifický režim, kdy dodavatel dodá zboží do skladu v jiném členském státě, přičemž toto zboží je určeno konkrétnímu, v době přesunu zboží již známému zákazníkovi a přístup do tohoto skladu má pouze a výlučně tento zákazník, tedy o režim tzv. call-off skladu.

V současné době je tento režim v České republice nastaven tak, že přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska se může považovat za pořízení zboží konkrétním odběratelem, a to již ke dni přesunu zboží do skladu v České Republice (i když toto zboží nebylo ještě ze skladu z jeho strany odebráno). Odběratel pak DPH z pořízení zboží samovyměřuje již při jeho naskladnění, což vyžaduje také vydání daňového dokladu v plné výši hodnoty přesunutého zboží. Při odebrání zboží ze skladu (a tedy při skutečnému přesun práva nakládat se zbožím jako vlastník) pak už nedochází k vykazování v oblasti DPH a mezi obchodními partnery jsou vydávány pouze tzv. komerční faktury (tedy NE daňové doklady).

Od 1. ledna 2020 se celý systém zdanění u call-off skladů kompletně změní a bude harmonizován v celé EU.

Nově bude odběratel odvádět DPH, resp. deklarovat pořízení zboží z jiného členského státu až v okamžiku skutečného odběru zboží ze skladu, tj. až v okamžiku skutečného přesunu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Nebude již tedy nutno rozdělovat moment vykázání dodání/přijetí zboží a skutečného nákupu zboží, a tudíž vykazovat daňový doklad odděleně od následných tzv. komerčních faktur.

Aby to však nebylo jednoduché, toto zjednodušení sebou přináší nové administrativní požadavky, a to nastavení časového limitu, po který může být zboží v call-off skladu uskladněno a dále nutnost vedení evidence na straně dodavatele.

Od 1. ledna 2020 bude lhůta, po kterou může být zboží v call-off skladu uskladněno bez nutnosti registrace dodavatele ve státě call-off skladu (a tedy ve státě zákazníka) stanovena na 12 kalendářních měsíců, během nichž musí být zboží ze skladu odebráno, a tedy zdaněno.

Evidence, kterou je povinen vést dodavatel, který přemísťuje zboží v režimu call-off stock, musí obsahovat tyto informace:

 1. členský stát, z něhož bylo zboží odesláno nebo přepraveno,
 2. datum odeslání nebo přepravy zboží;
 3. identifikační číslo pro DPH osoby povinné k dani, jíž je zboží určeno, vydané členským státem, do kterého je zboží odesláno nebo přepraveno;
 4. členský stát, do kterého je zboží odesláno nebo přepraveno,
 5. identifikační číslo pro DPH skladovatele, adresu skladu, kde je zboží po ukončení přepravy skladováno, a datum, kdy je zboží do skladu dopraveno;
 6. hodnotu, popis a množství zboží, jež bylo do skladu dopraveno;
 7. identifikační číslo pro DPH osoby povinné k dani nahrazující odběratele, pokud k takovému nahrazení dojde a nejsou porušené podmínky uplatnění zjednodušení pro call-off sklad;
 8. základ daně, popis a množství dodaného (tj. odebraného) zboží a datum, kdy došlo k odebrání zboží;
 9. základ daně, popis a množství zboží, a datum, kdy nastala kterákoli z podmínek zakládající porušení uplatnění zjednodušení pro call-off sklad;
 10.  hodnotu, popis a množství vráceného zboží a datum vrácení zboží, pokud k vrácení dojde.

Evidence, kterou je povinen vést odběratel, který pořizuje zboží v režimu call-off stock, musí obsahovat tyto informace:

 1. identifikační číslo pro DPH osoby povinné k dani, která přemísťuje zboží v režimu call-off stock (dodavatele);
 2. popis a množství zboží určeného této osobě;
 3. datum, kdy je zboží určené této osobě dopraveno do skladu;
 4. základ daně, popis a množství zboží dodaného této osobě a datum, kdy došlo k pořízení zboží uvnitř Společenství, tj. k odebrání zboží ze skladu;
 5. popis a množství zboží a datum, kdy toto zboží na příkaz osoby povinné k dani uvedené v písmeni a) sklad opustilo;
 6. popis a množství zničeného nebo chybějícího zboží a datum zničení, ztráty či krádeže zboží do skladu dříve dopraveného nebo datum, kdy bylo zjištěno, že je toto zboží zničeno nebo že chybí.

K porušení podmínek pro uplatnění zjednodušení pro call-off sklad dojde např. tehdy, kdy zboží nebude ve lhůtě 12 měsíců ze skladu odebráno nebo bude zboží ve lhůtě vráceno do jiného členského státu, než ze kterého bylo odebráno nebo bude dodáno jinému odběrateli (pokud nebudou dodrženy další specifické podmínky).  K porušení také dojde v případě ztráty nebo zničení uskladněného zboží. Dosud nezodpovězenou otázkou je, zda se bude tolerovat manko do normy a doložené krádeže a ztráty, které budou náležitě vymáhány po zodpovědných osobách.

Jak je vidět, i v tomto případě došlo k dodržení „tradice“, kdy sjednocení a zjednodušení sebou současně nese zvýšení administrativy a hromadu otázek. Až praktická aplikace tak ukáže, zda tato úprava představuje pro dotčené plátce daně pomyslný vánoční dárek nebo takzvaný danajský dar.

Nutno také říci, že konec roku byl zřejmě náročný i pro naše zákonodárce. Transpozice quick fixes do české legislativy tudíž nebude od 1. ledna 2020 v platnosti, protože ji Poslanecká sněmovna ještě neprojednala ani v prvním čtení. Účinnost příslušné novely zákona o DPH se tak očekává až od druhého čtvrtletí 2020.

Pro doplnění uvádíme, že výše uvedené se dotkne pouze úpravy nové úpravy fungování call-off skladů a pravidel pro alokování dopravy u řetězových obchodů. Naopak, novela přímo účinného Nařízení Rady č. 282/2011, bude zcela jistě v účinnosti již od 1. ledna 2020, a proto by podle ní měli plátci postupovat. Nařízení obsahuje mimo jiné vyvratitelnou domněnku prokázání přepravy zboží do jiného členského státu pouze za předpokladu, že dodavatel disponuje předepsanými dokumenty v požadované skladbě

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe