Privacy Policy

Политика за защита на личните данни

Effective Date: May 25, 2018

Този сайт се администрира от Кроу България Адвайзъри ЕООД, ЕИК: 203636112, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1142, ул. „6-ти септември“ 55, тел. за връзка: +359 2 44 565 90, факс: +359 2 42 663 05, ел. поща: [email protected], интернет страница: http://crowe.bg/

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е от изключителна важност за нас. Поради тази причина ние защитаваме Вашите данни и данните на Вашите служители като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните данни на нашите клиенти и бизнес партньори, както и личните данни на техните служители и/или бизнес партньори, физически лица, а също така данните на кандидати при подбор на персонал за заемане на свободни позиции в Кроу България Адвайзъри ЕООД или в Кроу България Одит ЕООД.

 

Информация за нас:

Настоящата политиката се прилага от Кроу България Адвайзъри ЕООД, Дружество регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203636112 със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1142, ул. „6-ти септември“ 55, тел. за връзка: +359 2 44 565 90, факс: +359 2 42 663 05, ел. поща: [email protected], интернет страница: http://crowe.bg/,както и от Кроу България Одит ЕООД, Дружество регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203465145 със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1142, ул. „6-ти септември“ 55, тел. за връзка: +359 2 44 565 90, факс: +359 2 42 663 05, ел. поща: [email protected], интернет страница: http://crowe.bg/, наричани по-нататък също така „Организациите

Дружествата предлагат финансови и данъчни услуги, включващи финансов одит и счетоводно обслужване, данъчни консултации, дю дилиджънс, услуги по корпоративно управление и др.

 

Информация за контакти относно опазване на личните данни

В случай на въпроси или коментари, свързани със защитата на личните данни може да се свържете директно с нашия Отговорник по защита на личните данни:

Кроу България Адвайзъри ЕООД  / Кроу България Одит ЕООД

Адрес: България, гр. София 1142, ул. „6-ти септември“ 55

Ел. поща: [email protected]

Тел. за връзка: +359 2 44 565 90

Отговорник по защита на данните: Донка Печилкова

 

Източници, от които получаваме лични данни

 • Пряко: Получаваме лични данни при установяване на бизнес отношения с наши клиенти/партньори физически лица във връзка със сключен договор за предоставяне на услуги от нашето портфолио или за подготовка на проекто-договор.

  Получаваме лични данни на физически лица и от други източници, включително но не само: при кандидатстване за заемане на свободни позиции в нашите Организации или в компаниите на наши клиенти, информация за посетителите в офисите ни, за участници в бизнес срещи или други подобни събития, чрез получени визитни картички, попълнени онлайн форми, абонати за получаване на новини и т.н.

 • Непряко: Организациите получават индиректно информация за физически лица от различни източници. Възможно е да се изисква да приложим лични данни към нашата документация за управление на взаимоотношенията с клиенти, с цел да разберем по-добре нуждите на нашите бизнес клиенти, да изпълним законово задължение или да защитим законните си интереси. Източници за получаване на лични данни по непряк път:
  • Бизнес клиенти/партньори – лични данни предоставени от наши клиенти и/или бизнес партньори, които са администратори на същите лични данни. Информацията се получава във връзка с изпълнението на професионални услуги и/или нормативни изисквания. Примери за подобни дейности могат да бъдат изготвяне на калкулации на месечни заплати, извършване на задължителен финансов одит и т.н.;
  • Обществено достъпни източници - лични данни могат да бъдат получени от публични регистри, например Търговския регистър, статии, списъци със санкции и интернет търсене;
  • Социални и професионални интернет сайтове – при установяване на контакт с Организациите от регистрирани физически лица в социални и/или професионални мрежи, като например LinkedIn, Twitter и др., ще може да се събира информация или съдържание необходими за регистрацията или влизането, които са позволени на доставчика на социалните медии да сподели с нас;
  • Услуги по набиране на персонал – лични данни за физически лица могат да бъдат получавани от агенции за подбор на персонал в процеса на наемане на персонал в Организациите, включително информация от предишни работодатели и колеги;
  • Доставчици и подизпълнители – възможно е да бъдат получени лични данни на представляващи и/или управляващи компании с които имаме бизнес взаимоотношения. Например при подписване на договор за предоставяне на услуги/продукти.

    

  Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

  Категории лични данни:

  Ние обработваме данни чрез които биха могли да бъдат идентифицирани физически лица, пряко или непряко, във връзка с изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения, както и за да спазим задължения, които са предвидени в законов или подзаконов нормативен акт. Информацията, която получаваме и обработваме може да включва следните данни:

 • лични данни във връзка с осъществяване на подбор на персонал - имена на физическо лице, професионална позиция (текуща и минали), телефонни номера (включително мобилни), пощенски адрес, електронна поща, професионален и кариерен опит, информация за образование, членства в организации, публикувани статии, нежелани биометрични данни;
 • лични данни във връзка със сключването на трудови договори, допълнителни споразумения и други документи, свързани с трудово-осигурителното право - в този случай необходимата информация включва, но не се ограничава до: три имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, дата и място на раждане, пощенски адрес;
 • лични данни във връзка със сключването на договори за предоставяне на професионални услуги – имена, година на раждане, изпълнявана текуща длъжност, финансова информация, като доход, данъци, инвестиционни интереси, притежавани активи, банкови детайли и др.

Специални категории данни, които обработваме:

По правило, нашите Организации не обработват специални категории лични данни.

Въпреки това е възможно получаването на биометрични данни в процеса на набиране на кандидати за свободни позиции в Организациите; от посетители в офиса ни; нежелана информация за потенциални или съществуващи клиенти и кандидати, които могат да разкрият информация за наказателни присъди или престъпления.

 

В случай на необходимост при изпълнение на бизнес ангажимент ако се наложи да се получи и обработва информация за лица под 16-годишна възраст, процедираме в съответствие със законовите изисквания, получавайки съгласието на техния родител и/или настойник.

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Набиране на персонал за свободни позиции, включително лични данни за изготвяне на предложение за сключване на трудов договор;
 • Изготвяне на трудов договор, допълнителни споразумения и други документи, свързани с трудово-осигурителното право;
 • Изготвяне на договор за предоставяне на професионални услуги;
 • Предоставяне на счетоводни услуги;
 • Изготвяне на годишни и/или междинни финансови отчети;
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Осъществяване на годишен и/или финансов одит;
 • Осъществяване на финансов и данъчен дю дилиджънс;
 • Изготвяне на данъчни декларации, включително попълване на приложенията към тях;
 • Предоставяне на финансови и данъчни консултантски услуги;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове, включително с регулаторните изисквания, свързани с мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма, измамите и т.н.;
 • Обслужване на регистрирани потребители в нашият уеб-сайт

 

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е:

 • Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас или във връзка с взаимното ни намерение да сключим договор, както и за прилагане на трудово-правното законодателство в Република България, в съответствие с местното законодателство в областта, включително, но не само: Кодекс на труда, Кодекс на социалното осигуряване, Закон за здравното осигуряване, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и свързаните подзаконовите уредби;
 • Обработването се извършва на основание предоставяне на професионални услуги, следвайки разпоредбите на глобалното, европейското и местното законодателство в областта на финансовите услуги. Част от приложимите нормативни актове са: Кодекс на труда, Кодекс на социалното осигуряване, Закон за здравното осигуряване, Закон за счетоводството, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за корпоративното подоходно облагане, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и свързаните подзаконови уредби;
 • Обработването се извършва на основание на получено изрично съгласие - в някои случаи обработваме личните данни, само след предварителното получено писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните данни и целта на обработката е посочена в него;
 • Обработването е необходимо за спазване на законово задължение, както и за да изпълним задача с обществен интерес, като например прилагане на разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и т.н.;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

 

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни, техническа поддръжка и др.;
 • лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери, като служби по трудова медицина и др.;
 • транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори и/или фактури на хартиен носител;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност;
 • банките и платежните оператори, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • други администратори на лични данни, публични органи, на които Организациите предоставят личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име, като например Национална Агенция по приходите и т.н.

 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Политика за защита на личните данни

на Кроу България Адвайзъри ЕООД и Кроу България Одит ЕООД чрез Декларация за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време на основание чл. 7 и чл. 8 от Общия регламент за защита на данните с Форма за оттегляне на съгласие от субекта на данни, изпратена директно на Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международни организации

Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД нямат намерение да предават Вашите лични данни на трети лица извън ЕС или на международни организации без предварително да получат Вашето съгласие.

В редки случаи, когато това е необходимо за осъществяването на професионална услуга е възможно да предоставяме информация на наши партньорски компании, намиращи се извън ЕС, с цел изпълнение на договорни задължения. В подобни случаи ще бъде поискано Вашето изрично предварително съгласие. От всяка организация се изисква да защитава лични данни посредством договори, които сме сключили с тези организации извън ЕС или ЕИП, съдържащи стандартни клаузи за защита на данните, които са във форма, одобрена от Европейската комисия.

 

Период на съхраняване на данните

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването и от конкретните обстоятелства, за които са събрани.

Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД ще съхраняват Вашите лични данни за срок, съответстващ на законовите изисквания, но не повече от:

 • задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни за срок от 11 (единадесет) години;
 • изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции за срок от 5 (пет) години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок;
 • задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др., основания, предвидени в действащото законодателство за срок от 5 (пет) години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок;
 • съхранява регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от две (2) години;
 • съхраняване на кандидатури за свободни позиции за срок от една (1) година, само и единствено след получено изрично съгласие от субектите на лични данни. В противен случай, личните данни се унищожават в съответствие с утвърдена Процедура за съхраняване и унищожаване на лични данни след приключване на подбора, но не повече от 3 (три) месеца след получаването им;
 • картина (видеозапис) – до 30 дни от създаване на записа,

като данните ще бъдат съхранявани по следния начин:

В Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД работим за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получаваме в хода на своята дейност. Достъпът до такава информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

С цел максимална сигурност при получаване, обработка и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването,
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;
  • националното или европейското законодателство изискват това.

  Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

  • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД, да ограничат обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка;
 • имате право да поискате от Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна.

  Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на Вашите лични данни.

   

  Уведомление при нарушение сигурността на личните данни

  Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите Ви, Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД ще уведомят Администратора на лични данни, когато са в ролята си на Обработващ и ще Ви изпращят надлежно уведомление за нарушението на сигурността в случаи когато са в ролята на Администратор на лични данни.

  В случай, че индивидуалното информиране изисква усилия, които са непропорционални ще публикуваме публично съобщение, така че да се осигури информираност в еднаква степен.

   

  Актуалност и промени на политиката

  С цел прилагане на най-актуалните мерки за защита и спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени ще публикуваме съобщение за направените промени в нашият интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

  Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 25 май 2018 г.

   

  Това право ще бъде приложимо след 25 май 2018 г.

   

  Имате право на жалба до надзорния орган

  Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган в България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: +359 2 91 53 518, ел. поща: [email protected], интернет сайт: www.cpdp.bg

   

  В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез Кроу България Адвайзъри ЕООД  или Кроу България Одит ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД или директно на Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

   

  Онлайн декларация за поверителност

   

  Какво са лични данни?

  Съгласно Общият регламента за защита на данните (ОРЗЛ), личните данни се определят като:

  "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

   

  Защо Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД събира и съхранява лични данни?

  За да сме в състояние да ви предоставим висококачествени финансови и данъчни услуги, включващи финансов одит и счетоводно обслужване, данъчни консултации, дю дилиджънс, услуги по корпоративно управление и др., е необходимо да съберем лични данни за Вашата идентификация, като имена, място и година на раждане, заемана длъжност, професионален опит, образование, доход и т.н.. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

  За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД ще поискат от Вас допълнително съгласие.

   

  Как използвате моите лични данни?

  В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни. Нашият уеб сайт може да използва "бисквитки". Когато се използват "бисквитки", в браузъра ще бъде изпратено изявление, обясняващо използването на "бисквитки".

   

  Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

  Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

  Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД могат да предадат Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

  Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето изрично съгласие (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

  Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване.

  Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

   

  Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

  Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД ще обработват (събират, съхраняват и използват) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на ОРЗД. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

  Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

  Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

  Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

   

  Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

  Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД по Ваше искане сме длъжни да ви отговорим каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

  В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни;
 • Данни за контакт на Отговорник по защита на данните;
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас;
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да получите след като се свържете директно на посочените контактни данни с Отговорника по защита на данните или да отправите искане на посочените контактни данни на Кроу България Адвайзъри ЕООД  и Кроу България Одит ЕООД.

 

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. София 1142, ул. „6-ти септември“ 55

Телефон: +359 2 44 565 90

Ел. поща: [email protected]

Интернет страница: http://crowe.bg/

С Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: [email protected]

Тел. за връзка: +359 2 44 565 90