Modificacions CASS

Recents modificacions en matèria de seguretat social i principals novetats aplicables als administradors de societats

Departament Fiscal
01/09/2019
Modificacions CASS

El present mes de setembre han entrat en vigor les Lleis 6/2019 i 9/2019, del 20 i 27 de febrer, respectivament, de modificació de la Llei 17/2008, de la seguretat social, que introdueixen una sèrie d’importants novetats en matèria de seguretat social.

En aquest sentit, partint de l’objectiu principal perseguit pel legislador, consistent en l’establiment de mecanismes que permetin garantir un sistema de seguretat social sostenible i una sanitat publica de qualitat i eficient, els esmentats textos normatius, juntament amb el seu desenvolupament reglamentari preveuen una sèrie d’importants modificacions que poden resultar d’aplicació a una part significativa dels treballadors del Principat, ja sigui per compte propi o aliè.

Destaca pel seu impacte al col·lectiu de treballadors per compte propi el contingut de la Llei 9/2019. Dita llei, complementada amb el Decret de Govern del darrer 4 de setembre de 2019 a través del qual va ser aprovat el nou Reglament que desenvolupa la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de les persones que treballen per compte propi, amplia i especifica els mecanismes de cotització de les persones que treballen per compte propi utilitzant un doble paràmetre indicatiu de la seva capacitat econòmica, essent aquests els beneficis que el treballador per compte propi obté per l’exercici de la seva activitat empresarial o professional i la xifra de negocis vinculada a aquesta activitat.