nota explicativa

Quin cost fiscal haurien de pagar els socis d'empreses noresidents (per exemple, Andorra) per la propietat d'actius a Espanya?

Oriol  Valls
13/12/2022
nota explicativa

La fiscalitat és una matèria viva i en constant evolució i adaptació a la realitat del nostre entorn.

Actualment es troba en tràmit parlamentari un projecte de reforma del sistema de tributació directa i indirecta andorrà, que de ben segur impactarà a molts contribuents dels diferents impostos en vigor a Andorra.

En aquest sentit, qüestions com la limitació a l’aplicació de crèdits fiscals, la modificació del règim de deduccions o la desaparició de l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries i la inclusió de les transmissions immobiliàries dins l’abast de l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques representen canvis significatius que resultaran d’aplicació en un futur immediat.

Addicionalment, ens agradaria destacar l’encaix de les modificacions esmentades amb una reforma significativa en el sistema tributari dels nostres veïns espanyols.

A mitjans del mes de novembre, alguns grups parlamentaris espanyols van presentar al Congrés una esmena a la Proposició de Llei sobre l'establiment de gravamen temporal a les energètiques i entitats de crèdit i financeres, en què busquen, a més de la creació de l'Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, un conjunt de modificacions rellevants en diverses normes tributàries, entre les quals hi ha l'impost sobre el patrimoni. És altament probable que aquestes modificacions siguin aprovades i aplicables abans de que acabi el 2022.

Ens agradaria destacar la modificació relativa a la regulació del Impost sobre el Patrimoni destinada a que hagin de tributar per aquest impost les participacions en entitats no residents l'actiu dels quals estigui constituït, de forma directa o indirecta, a, almenys, el 50%, per béns immobles situats en territori espanyol.

D’acord amb la normativa vigent en matèria d’impost sobre patrimoni a espanya, les persones físiques no residents estan subjectes a l'IP en la mesura que disposin de béns o drets que estiguin situats, puguin exercir-se o s'hagin de complir en territori Espanyol.

En relació a l’anterior premissa i fruït d’una sèrie de recents pronunciaments de la Direcció General de Tributos Espanyola, la reforma plantejada consisteix precisament a establir que es consideraran situats en territori espanyol i, en conseqüència, subjectes a gravamen per obligació real a l’impost sobre patrimoni els valors representatius de societats l'actiu dels quals estigui constituït en, almenys, el 50%, de forma directa o indirecta, per béns immobles situats al territori espanyol.

A dia d’avui hi ha diverses qüestions pendents de clarificar (per exemple, en principi la norma proposada no subjecta a l'IP exclusivament el valor dels béns immobles situats a Espanya sinó que sembla subjectar a l'IP de forma íntegra les participacions de l'entitat) que es concretaran durant la tramitació de la norma. No obstant, l’alta probabilitat de què aquesta reforma s’aprovi abans de finalitzar l’any 2022 fa que sigui interessant analitzar el seu impacte en el present exercici i els potencials passos a dur a terme a mig termini.

Als efectes de facilitar l’enteniment de la reforma de l’Impost sobre el Patrimoni espanyol, així com d’altres qüestions tributàries a Espanya, us adjuntem una breu Newsletter resumint les mateixes.

Tal i com la nostra Firma ha vingut fent, us mantindrem degudament informats de les novetats legislatives que es puguin desenvolupar en el futur en relació amb aquesta qüestió i totes aquelles que resultin d’ interès.

A continuació, podeu consultar la nota explicativa elaborada pels nostres socis de Crowe Espanya.

Esperem que el contingut del present document hagi resultat del seu interès. Per a qualsevol qüestió addicional que pugui precisar, restem a la seva disposició.