imatge

Novetats doctrinals en l'àmbit tributari - Consultes Vinculants emeses pel Departament de Tributs i Fronteres

Departament de Fiscalitat
18/12/2019
imatge
Serà d’aplicació al consultant sempre que es mantinguin les mateixes circumstàncies i no s’hagi modificat la normativa o la interpretació jurisprudencial del precepte. Facilita el criteri de l’administració tributària davant fets i circumstàncies assimilables als inclosos en la resposta de la consulta vinculant. La Llei de Bases de l’Ordenament Tributari preveu el dret dels obligats tributaris a formular consultes escrites a l’Administració Tributària, tenint la resolució d’aquestes caràcter vinculant per la pròpia Administració Tributària respecte a la situació jurídica tributària del consultant. En aquest sentit, cal tenir en compte l’important paper que tenen les consultes vinculants formulades a l’Administració Tributària donat que el criteri emès pel Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF): Atenent al contingut de la Llei de Bases, l’Administració Tributària compleix amb la seva obligació de difusió pública i efectiva de les respostes a les consultes tributàries vinculants mitjançant la publicació d’aquestes a la seva pàgina web a l’inici de cada trimestre natural.