2020.01

Comptabilització dels arrendaments i impacte en les empreses andorranes

Departament d'Auditoria
16/01/2020
2020.01

El registre comptable dels arrendaments en les empreses andorranes es pot realitzar de diferents formes en funció del tipus de societat que es tracti. Aquest fet, es deu a que en funció del tipus d’empresa que sigui, li aplicarà una normativa comptable o una altra, la qual establirà els criteris de comptabilització dels arrendaments que li corresponguin.

S’entén per arrendament qualsevol acord, amb independència de la seva instrumentació jurídica, pel qual l’arrendador cedeix a l’arrendatari, a canvi de percebre una suma única de diners o una sèrie de pagaments o quotes, el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps determinat, amb independència que l’arrendador quedi obligat a prestar serveis en relació amb l’explotació o manteniment de l’actiu.