image

La reforma fiscal 2024: Aplicació, llei i reglaments.

Com m'afecta?

Insert Locations Label on Firm Settings: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODhkNWM3ZTQtNmNiYi00OWUzLTlmYWEtZDIxMWJlOTM0ZWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221172d5f3-3424-42a0-8504-92ca3cfe4b0f%22%2c%22Oid%22%3a%22176de4fd-29c6-4b20-8d49-0af1aa74827f%22%7d
Insert Start Date Label on Firm Settings:

6/2/2024 9:30

Insert End Date Label on Firm Settings:

6/2/2024 13:00

image

Crowe Andorra es complau a convidar-vos a la videoconferència:
La reforma fiscal 2024: Aplicació, llei i reglaments. Com m’afecta?

 

A càrrec de l’Antoni Bisbal, economista, socifundador de Crowe Andorra i membre de la Junta del Col·legi d’economistes a més d’Oriol Valls, economista, llicenciat en dret i soci del departament de fiscalitat de Crowe Andorra.

El passat 19 de gener de 2023, el Consell General va aprovar la Llei 5/2023, reforma legislativa que inclou una important sèrie de reformes a diferents impostos integrants del sistema tributari andorrà que han entrat envigor el passat 1 de gener de 2024.

Tenint en compte aquest escenari així com la recent publicació dels reglaments que preveu en el desenvolupament de disposicions específiques per complementar les modificacions legislatives establertes, s’organitza una videoconferència, per tal d’informar dels canvis legislatius i l’impacte d’aquesta nova reforma fiscal en els respectius obligats tributaris. La conferència es pretén tancar amb una taula de debat amb alguns dels socis de Crowe que explicaran la seva experiència personal amb casuístiques reals sobre la implementació de l’esmentada regulació.