Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị

04/12/2018

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 14494/BTC-QLKT trả lời cho Công ty TNHH Crowe Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kế toán – kiểm toán) về vấn đề hướng dẫn vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp không được vốn hóa chi phí lãi vay để mua máy móc, thiết bị mới và đưa vào sử dụng ngay. Việc hướng dẫn này của Bộ Tài chính là hoàn toàn phù hợp với các căn cứ pháp lý sau đây:

- Đoạn 07, 08 chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16- Chi phí đi vay (VAS 16) quy định doanh nghiệp chỉ được vốn hóa chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang. Trong đó, tài sản dở dang là những tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tài sản đang trong quá trình sản xuất cần một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán.

Bộ Tài chính một lần nữa nhấn mạnh: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.