Chi phí tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho quỹ văc-xin phòng Covid-19 được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho quỹ văc-xin phòng Covid-19 được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

17/06/2021
Chi phí tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho quỹ văc-xin phòng Covid-19 được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Tải thông tư

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Bộ tài chính ban hành Thông tư 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính vắc-xin phòng Covid-19 (quỹ). 

Trong đó, Tại điều 5, Các tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ theo quy định tại Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Tại khoản 3, điều 16, Thông tư hướng dẫn khi tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận về khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ thì Ban Quản lý Quỹ có trách nhiệm xác nhận đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, các hình thức vật chất khác và Bộ Y tế có trách nhiệm xác nhận đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng vắc-xin. (Biên bản xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP)