Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

07/10/2021
Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
Tải nghị định

Ngày 11/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. Cụ thể, không thu thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 19 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Hàng hóa đã nhập khẩu cho mục đích nêu trên cũng được áp dụng chính sách thuế này. Đối với các trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thì được xử lý theo quy định của pháp luật quản lý thuế về xử lý tiền thuế nộp thừa.