Chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn

Chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn

13/11/2020
Chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn
Tải công văn

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 22620/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn như sau: 

Căn cứ vào Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 và Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, trường hợp Công ty A là đối tượng cư trú tại Hàn Quốc (Nhà thầu nước ngoài – bên chuyển nhượng) ký Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trong Công ty B (là Công ty có trụ sở tại Việt Nam) cho Công ty C (bên nhận chuyển nhượng vốn) thì việc kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN từ họat động chuyển nhượng vốn của Công ty B được thực hiện như sau: 

1. Đối tượng chịu thuế đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn: Công ty A 

2. Trách nhiệm kê khai nộp thuế: Công ty B phải thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế thay Công ty A. 

3. Xác định số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp: 

  • Thuế GTGT: Hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 
  • Thuế TNDN: Công ty thực hiện xác định thuế TNDN phải nộp của Công ty A theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 chương II và tiết a khoản 2 Điều 14 Chương IV Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Điều 8 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.