Hướng dẫn thuế liên quan đến chi phí hoa hồng

Hướng dẫn thuế liên quan đến chi phí hoa hồng

18/06/2020
Hướng dẫn thuế liên quan đến chi phí hoa hồng

Tải công văn

Ngày 1 tháng 6 năm 2020, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh ban hành công văn số 2962/CT-TTHT về việc chi phí chi hoa hồng cho người trong nước. Theo đó,

Trường hợp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có phát sinh khoản chi phí hoa hồng môi giới cho cá nhân trong nước không có đăng ký hành nghề môi giới, khi chi trả tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân có tổng mức chi trả thu nhập từ 2 triệu đồng/ lần trở lên thì Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập tiền hoa hồng môi giới. Khoản chi này nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.