Các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong năm 2021

Các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong năm 2021

05/08/2021
Các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong năm 2021
Tải Thông báo

Ngày 05 tháng 08 năm 2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 209/TB-VPCP, về kết luận của Thủ tướng đối với một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, Chính phủ nhất trí với các giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 theo đề xuất của Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 04 tháng 08 năm 2021.

Một số đề xuất được đưa ra bao gồm: giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, giảm 50% số thuế phải nộp cho cá nhân kinh doanh trong quý III và quý IV, giảm 30% mức thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp thuộc một số ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng, v.v. Các chính sách miễn, giảm thuế dự kiến được áp dụng thực hiện trong năm 2021.

Bộ Tài chính cần tổng hợp ý kiến đánh giá của các bên liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ nội dung đề xuất cụ thể về các chính sách miễn giảm thuế và giảm tiền thuê đất trước ngày 10 tháng 08 năm 2021 để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Nội dung cụ thể của các chính sách hỗ trợ của Chính phủ áp dụng cho doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 sẽ được Crowe Vietnam tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.