Supporting taxation policies under Resolution 43/2022/QH15

Một số chính sách hỗ trợ về thuế trong năm 2022 tại Nghị quyết số 43/2022/QH15

24/01/2022
Supporting taxation policies under Resolution 43/2022/QH15
Tải Nghị quyết

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 (“Nghị quyết số 43”) về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, một số chính sách mới về thuế đáng chú ý sẽ có hiệu lực từ 11 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, bao gồm:

  • Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) trong năm 2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%). Chính sách này không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ bao gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, v.v.
  • Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Ngoài ra, Nghị quyết 43 còn đưa ra các chính sách khác nhằm hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế trong năm 2022 như giảm lãi suất cho vay, tăng vốn đầu tư công; các chính sách an sinh xã hội như tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo, dạy nghề, v.v.