Nghĩa vụ thuế nhà thầu khi sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam

07/11/2019

Ngày 30 tháng 09 năm 2019, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ ban hành công văn số 5756/CT-TTHT hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, các nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi là thuế nhà thầu). Theo đó,

Trường hợp Công ty Nước ngoài sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam để thực hiện việc bán và giao hàng cho Công ty tại Việt Nam thì Công ty Nước ngoài phải có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Công ty Việt Nam phải có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNDN thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC; số thuế TNDN phải nộp theo quy định tại Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC.