Ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử

16/07/2019

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 812/TCT-DNL hướng dẫn về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử khi áp dụng quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động bán hàng liện tục cả ngày và đêm trên phần mềm in hóa đơn điện tử, có tình trạng một số hóa đơn có ngày phê duyệt sau ngày lập hóa đơn, do khi lập hóa đơn điện tử và gửi cho người mua vào trước 24h của ngày hôm trước, người mua thực hiện ký điện tử trên hóa đơn điện tử nhận được và gửi cho người bán hóa đơn điện tử có đủ chữ ký điện tử của người mua và người bán thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử vào sau 00h (rơi vào ngày hôm sau).
Theo đó, doanh nghiệp căn cứ ngày lập trên hóa đơn điện tử là ngày xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.