Quy định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư kinh doanh

Quy định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư kinh doanh

24/01/2022
Quy định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư kinh doanh
Tải Nghị định

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP (“Nghị định 122”), có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2022 về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Một số quy định xử phạt đáng chú ý được tóm tắt dưới đây:

  • Kê khai khống vốn điều lệ: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng phụ thuộc vào giá trị khai khồng (từ 10 tỷ đồng đến trên 100 tỷ đồng);
  • Vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với các hành vi như lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định, không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi như không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định, hoặc Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư, v.v.;
  • Vi phạm về ưu đãi đầu tư: Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi kê khai không chính xác, không trung thực các thông tin cần thiết để được hưởng ưu đãi đầu tư.

Ngoài ra Nghị định 122 còn quy định các hình thức xử phạt đối với các vi phạm quy định trong các lĩnh vực đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, và quy hoạch.