Một số nội dung mới của Thông tư 66

13/11/2019

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Tổng cục thuế đã ban hành công văn 4409/TCT-KK giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, có hiệu lực từ ngày 05/11/2019. Trong đó có một vài thay đổi đáng chú ý như sau:

1. Thời hạn nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử: tại khoản 4, điều 1, Thông tư số 66/2019

- Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, không nộp hồ sơ khai thuế đã hướng dẫn tại khoản 4, điều 8, Thông tư 110/2015.

2. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế: tại khoản 5, điều 1, Thông tư số 66/2019

- Bỏ nội dung về không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, miễn tiền chậm nộp.

- Người nộp thuế (“NNT”) nộp hồ sơ trong ngày tiếp theo liền kề ngày Cổng thông tin điện tử (“CTTĐT”) của Tổng cục thuế (“TCT”) tiếp tục hoạt động và hồ sơ, chứng từ điện tử nộp trong thời hạn này là đúng hạn.

- NNT được lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan thuế, nộp tiền thuế tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại trong thời hạn CTTĐT của TCT bị lỗi.

3. Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử: tại khoản 6, điều 1, Thông tư 66/2019

- NNT được cập một tài khoản chính để thực hiện đầy đủ các giao dịch điện tử với cơ quan thuế; NNT được sử dụng tài khoản chính để đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên CTTĐT của TCT để thực hiện từng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế.

4. Đăng ký thuế lần đầu: tại khoản 8, điều 1, Thông tư 66/2019

- Thời hạn CTTĐT của TCT trả thông báo 01-1/TB-TĐT cho NNT chậm nhất 15 phút sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử.

- Trong vòng 02 ngày làm việc, Cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận hồ sơ cho NNT trong trường hợp hồ sơ có sai sót để NNT nộp hồ sơ khác. Thay mẫu thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử thành mẫu 01-2/TB-TĐT.

- Cơ quan thuế chỉ thông báo cho NNT đối với hồ sơ đăng ký thuế sau khi kiểm tra có sai sót.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế bằng bản giấy không khớp đúng với hồ sơ điện tử và thông tin trên hồ sơ bằng bản giấy đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế giải quyết theo hồ sơ giấy. NNT không phải nộp lại hồ sơ điện tử.

5. Thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế: tại khoản 10, điều 1, Thông tư 66/2019

- Bỏ quy định thông tin về phương pháp tính thuế trong nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế.

- Trường hợp NNT có điều chỉnh thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế thì cơ quan thuế gửi thông tin xác nhận cho NNT qua CTTĐT của TCT hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày NNT điều chỉnh thông tin.

6. Khai thuế điện tử: tại khoản 11, điều 1, Thông tư 66/2019

- Trong trường hợp hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, người nộp thuế không nộp lại hồ sơ khai thuế hoặc có nộp lại hồ sơ khai thuế nhưng không được cơ quan thuế chấp nhận thì được xác định là chưa hoàn thành việc nộp hồ sơ khai thuế.

7. Lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử: tại khoản 13, điều 1, Thông tư 66/2019

- Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định được tính từ ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử (mẫu 01-2/TB-TĐT).

8. Tra cứu thông tin của người nộp thuế: tại khoản 15, điều 1, Thông tư 66/2019

- NNT sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để gửi đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN cho cơ quan thuế; việc tiếp nhận đề nghị xác nhận của NNT và gửi kết quả xác nhận của cơ quan thuế cho NNT được thực hiện bằng phương thức điện tử qua CTTĐT của TCT.