Lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

10/12/2019

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính Phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

  • Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng);
  • Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng);
  • Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng);
  • Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng (tăng 150.000 đồng).