Điểm thay đổi giữa Thông tư 13 và Thông tư 16 về sản xuất sản phẩm phần mềm

Điểm thay đổi giữa Thông tư 13 và Thông tư 16 về sản xuất sản phẩm phần mềm

10/09/2020
Điểm thay đổi giữa Thông tư 13 và Thông tư 16 về sản xuất sản phẩm phần mềm
Tải thông tư

Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT (“Thông tư 13”) quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, thay thế Thông tư 16/2014/TT-BTTTT (“Thông tư 16”). Thông tư 13 đã có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2020, và có những ảnh hưởng tới hoạt động của tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

Các điểm cập nhật chính của Thông tư 13 so sánh với Thông tư 16 được tóm tắt dưới đây.

Nội dung Thông tư 13 Thông tư 16 Ghi chú
Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư này quy định thống nhất quy trình sản xuất phần mềm, các yêu cầu, tiêu chí để xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm. Bổ sung làm rõ mục đích của việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình là để xác định ưu đãi thuế TNDN.
Đối tượng áp dụng Áp dụng đối với các cơ quan quản lý, các tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm. Áp dụng đối với các cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm. Thông tư 13 bỏ đối tượng áp dụng là cá nhân.
Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm Gồm các công đoạn: (1) Xác định yêu cầu; (2) Phân tích và thiết kế; (3) Lập trình, viết mã lệnh; (4) Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm; (5) Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm; (6) Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm; (7) Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm. Các công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm phần mềm không thay đổi. Tuy nhiên Thông tư 13 bổ sung, sửa đổi một số điểm trong từng công đoạn.
Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình Không quy định. Quy định yêu cầu chung đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất sản phầm phần mềm.
Hoạt động được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn (1) và (2) Quy định ba trường hợp mà hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình. Đơn giản hóa quy định về trường hợp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình; chú trọng hai công đoạn chính trong trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm.
Bổ sung danh sách các tài liệu tương ứng với từng tác nghiệp thuộc các công đoạn mà tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện. Không quy định.
Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp Bổ sung nội dung đề xuất ưu đãi thuế cho hoạt động sản xuất phần mềm
Gửi, cập nhật thông tin về sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, mức thuế được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để tổng hợp. Định kỳ trước ngày 15 tháng 3 hàng năm gửi báo cáo tình hình hoạt động sản xuất phần mềm về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin). Không quy định thời hạn cụ thể để doanh nghiệp gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, doanh nghiệp sẽ cần thực hiện gửi và cập nhật thông tin thường xuyên nếu có sản phẩm mới hoặc cập nhật trong quy trình sản xuất.

Ngoài ra, Thông tư 13 cũng quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với các hoạt động sản xuất phần mềm đã được xác định đáp ứng quy trình theo quy định trước thời điểm trước khi Thông tư 13 có hiệu lục, sẽ vẫn tiếp tục được coi là đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm cho đến khi hết thời hạn của dự án đầu tư đã được phê duyệt.