Khai nộp lệ phí môn bài

20/01/2020

1. Đối tượng nộp lệ phí môn bài

Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ một số trường hợp:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc không kinh doanh thường xuyên, không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Một số trường hợp khác theo quy định.

2. Mức đóng và tiểu mục đóng lệ phí môn bài

Lưu ý khi nộp lệ phí môn bài:

 • Nếu người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm, phải nộp lệ phí môn bài cả năm;
 • Nếu người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm, phải nộp 50% lệ phí môn bài cả năm.
 • Người nộp thuế không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

3. Khai, nộp lệ phí môn bài

 • Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuếhoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.
 • Địa điểm nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Hồ sơ khai lệ phí môn bàilà Tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.
 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01hàng năm, hoặc cùng thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí với cơ sở mới thành lập hoặc cơ sở mới ra hoạt động kinh doanh.