Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

12/08/2019

Ngày 16 tháng 04 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 1048/ BKHCN-PTTTDN hướng dẫn thủ tục và các điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Theo đó, quý khách hàng lưu ý về điều kiện chứng nhận doanh nghiệp (KH&CN) bao gồm:

a. Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

b. Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định và công nhận theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định 13/2019/NĐ-CP.

Doanh nghiệp thuộc một trong hai trường hợp:

  • Có năng lực tạo ra kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định.
  • Có năng lực ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định.

c. Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu:

  • Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ đủ 5 năm trở lên: Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.
  • Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm: không cần đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu.