Hướng dẫn về việc lập hóa đơn điều chỉnh

Hướng dẫn về việc lập hóa đơn điều chỉnh

03/09/2020
Hướng dẫn về việc lập hóa đơn điều chỉnh
Tải công văn

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành công văn số 2405/CT-TTHT hướng dẫn về việc lập hóa đơn điều chỉnh do suất sai đồng tiền thanh toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Trường hợp Công ty lập hóa đơn điện tử, hóa đơn đã giao cho người mua; hai bên đã kê khai thuế, sau đó phát hiện có sự sai lệch về đồng tiền trên hóa đơn với hợp đồng bán hàng đã ký thì bên bán và bên mua lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ nội dung sai sót; đồng thời lập hóa đơn điện tử mới điều chỉnh bổ sung cho hóa đơn đã lập, trên hóa đơn ghi rõ “điều chỉnh cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn… số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”.