Hướng dẫn về việc lập hóa đơn GTGT đối với hàng cho, biếu, tặng ra nước ngoài

Hướng dẫn về việc lập hóa đơn GTGT đối với hàng cho, biếu, tặng ra nước ngoài

07/10/2020
Hướng dẫn về việc lập hóa đơn GTGT đối với hàng cho, biếu, tặng ra nước ngoài
Tải công văn

Ngày 03 tháng 9 năm 2020, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành công văn số 80747/CT-TTHT hướng dẫn về việc lập hóa đơn GTGT như sau:

Công ty tại Việt Nam tháo dỡ hệ thống server đang sử dụng để chuyển sang nước ngoài cho công ty trong cùng tập đoàn và có sử dụng tờ khai xuất khẩu phi mậu dịch khi làm thủ tục hải quan; nếu đây là hàng cho, biếu, tặng, Công ty tại Việt Nam phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, giá tính thuế GTGT là giá bán của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm cho, biếu, tặng theo quy định tại tiết a khoản 7 Điều 9 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Trường hợp hàng cho, biếu, tặng ra nước ngoài sử dụng tờ khai phi mậu dịch và không thanh toán, nếu không đáp ứng các điều kiện tại tiết a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.