Hướng dẫn về việc hóa đơn đối với hàng bán trả lại và giảm giá hàng bán

07/10/2020
Tải công văn

Ngày 01 tháng 09 năm 2020, Cục Thuế tỉnh Long An đã ban hành công văn số 2492/CT-TTHT hướng dẫn về việc hóa đơn đối với hàng bán trả lại và giảm giá hàng bán cho doanh nghiệp như sau:

Trường hợp người mua hàng là các đại lý (hộ kinh doanh) thì khi trả lại hàng hóa xử lý tương tự như trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn quy định tại điểm 2.8, phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính. Công ty và đại lý lập biên bản ghi rõ loai hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và Công ty thu hồi hóa đơn đã lập. Căn cứ biên bản và hóa đơn thu hồi Công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh thu và thuế GTGT đầu ra tại kỳ tính thuế trả lại hàng.

Trường hợp hàng hóa bị lỗi Công ty chấp nhận giảm giá hàng bán cho các đại lý thì hai bên phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ điều chỉnh giảm cho hóa đơn số … ngày … tháng … năm …, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh số bán, thuế GTGT đầu ra tại kỳ thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh giảm giá. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm.

Công ty kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.