Công văn hướng dẫn cho dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

30/03/2020

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Tổng cục Thuế ban hành nghị định số 1307/TCT-CS quy định việc gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng (”GTGT”), thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng: gồm các doanh nghiệp, nhóm cá nhân và hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiêp, thủy sản, chế biến thực phẩm, vận tải đường sắt, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch…, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

  • Đối với thuế GTGT: gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý). Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định.
  • Đối với thuế TNDN: gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định.
  • Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.
  • Đối với tiền thuê đất: gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Riêng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ quy định tại nghị định này thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020. Thời hạn gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020. Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2020.