Công văn của Tổng cục thuế về các nội dung mới hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ tại Thông tư 78/2021/TT-BTC

Công văn của Tổng cục thuế về các nội dung mới hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ tại Thông tư 78/2021/TT-BTC

21/11/2021
Công văn của Tổng cục thuế về các nội dung mới hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ tại Thông tư 78/2021/TT-BTC
Tải Công văn

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 4144/TCT-CS (“Công văn 4144”) giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC (“Thông tư 78”) hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ. 

Một số nội dung đáng chú ý của Công văn 4144 được tóm tắt dưới đây.

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử (“HĐĐT”)

  • Bên nhận ủy nhiệm lập HĐĐT là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng HĐĐT và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng HĐĐT. Quan hệ liên kết được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.
  • Việc ủy nhiệm phải được lập bằng văn bản (hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận ủy nhiệm) giữa hai bên. Đồng thời, bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải đăng ký với cơ quan thuế.

Xử lý đối với HĐĐT sai sót các lần tiếp theo

Tại Điều 7 Thông tư 78, hướng dẫn tiếp tục xử lý sai sót HĐĐT các lần tiếp theo nếu sau khi xử lý lần đầu vẫn còn sai sót, hướng dẫn xử lý bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử trong trường hợp có sai sót, gửi thiếu dữ liệu hóa đơn hoặc cần điều chỉnh. Cụ thể như sau:

  • Người bán được lựa chọn để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh;
  • Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bản đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần tiếp theo thực hiện như lần đầu xử lý sai xót;
  • Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Xử lý chuyển tiếp hóa đơn

  • Nếu đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tư in, hóa đơn điện tử không có mã hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Thông tư 78 được ban hành (17 tháng 9 năm 20201) thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.
  • Nếu mới thành lập trong thời gian từ ngày Thông tư 78 được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 nếu đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin và được cơ quan thuế thông báo thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử, thì đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Ngoài ra, Công văn 4144 còn hướng dẫn các điểm mới tại Thông tư 78 về ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, các trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử, v.v.