Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

28/09/2020
Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Tải nghị định

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP (“Nghị định 109”) gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, và có hiệu lực kể từ ngày kí. Một số nội dung chính của Nghị định 109 được trình bày dưới đây.

1. Gia hạn thời hạn nộp thuế

Áp dụng cho số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020. Cụ thể thời gian gia hạn cho các kỳ tính thuế như sau:

Kỳ tính thuế Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Tháng 3 năm 2020 Chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020
Tháng 4 năm 2020 Chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020
Tháng 5 năm 2020 Chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020
Tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2020 Chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020

Quy định đối với một số trường hợp

  • Nếu người nộp thuế thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.
  • Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai riêng thuế TTĐB thì các đơn vị này cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB. Tuy nhiên nếu các đơn vị này không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì sẽ không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

2. Trình tự, thủ tục gia hạn

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 109 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020. Nếu nộp sau ngày 30 tháng 9 năm 2020 thì không được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định tại Nghị định 109.