Điều kiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi khi chưa đến hạn thanh toán

05/07/2019

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 811/TCT-DNL hướng dẫn về trích lập dự phòng khoản tổn thất đã trở thành khoản nợ khó đòi.

Trường hợp nợ phải thu chưa đáo hạn thanh toán được xác định là khoản nợ phải thu khó đòi khi tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dung, …) đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan phát luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết.

Khi đó, nếu công ty xác nhận khoản nợ phải thu khó đòi để trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi trên cơ sở phán quyết tại Bản án hành sự sơ thẩm khi án chưa có hiệu lực phát luật là chưa đủ cơ sở pháp lý.