Mức khống chế chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Mức khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

19/07/2020
Mức khống chế chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Tải công văn

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2835/TCT-TTKT hướng dẫn về việc thực hiện các quy định của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) về áp dụng mức khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Cụ thể như sau:

Mức khống chế chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết