Xác định thời gian làm việc thực tế của người lao động khi tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc

14/06/2019

Ngày 03 tháng 06 năm 2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cục việc làm ban hành công văn số 482/CVL-BHTN về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt sau ngày Nghị định số 148/2018/NĐ-CP, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các khoản 1 và 2 điều 48 Bộ luật lao động thì khi hợp động lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 điều 36 của Bộ luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương; thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Như vậy, trường hợp đến năm 2019 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định thì Công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định trên. Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của chính phủ.