6 CÔNG VIỆC NHÂN SỰ, KẾ TOÁN CẦN LÀM TRONG THÁNG 6/2019

27/05/2019
  1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 05/2019
  2. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 05/2019
  3. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019
  4. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 06/2019
  5. Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 06/2019