Quy trình kiểm tra, thanh tra thuế

05/05/2021

Quý Doanh nghiệp có thể truy cập vào đây để xem tóm tắt quy trình kiểm tra, thanh tra thuế tại Doanh nghiệp:

Hoặc tham khảo các quy định cụ thể tại các văn bản dưới đây:

Quy trình kiểm tra thuế:

Quyết định 746/QĐ-TCT về Quy trình kiểm tra thuế

Quyết định 1215/QĐ-TCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 746/QĐ-TCT 

Quy trình thanh tra thuế:

Quyết định 1404/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình thanh tra thuế

Quyết định 2605/QĐ-TCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1404/QĐ-TCT

Tải các văn bản