Công việc thuế tại các Doanh nghiệp có quy mô khác nhau

05/05/2021

Công việc liên quan đến thuế tại các Doanh nghiệp có quy mô khác nhau thông thường khác nhau về số lượng nghiệp vụ phát sinh, tính phức tạp của nghiệp vụ. Các Doanh nghiệp quy mô lớn thường có nhiều giao dịch đa dạng, do đó, các loại thuế phát sinh có thể sẽ phức tạp hơn. 
Tại các Doanh nghiệp có quy mô nhỏ, công việc thuế thường do một người phụ trách và thường thuộc sự quản lý của bộ phận kế toán. Đối với các Doanh nghiệp quy mô lớn, với nhiều nghiệp vụ thuế phát sinh, sẽ có thêm 1 – 2 người hỗ trợ xử lý các công việc chi tiết.
Quý vị có thể xem thêm chi tiết các công việc của bộ phận thuế ở đây