Luật quản lý thuế

Luật quản lý thuế

Law on Tax Administration
Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Download here