IAS 12 - Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Sự khác biệt giữa IAS 12 và VAS 17 về Thuế Thu nhập Doanh nghiệp là khoản lỗ tính thuế có thể được chuyển sang các kỳ tính thuế trước đó. Các quy định chuyển lỗ tính thuế cho phép doanh nghiệp lựa chọn bù trừ toàn bộ hoặc một phần lỗ tính thuế đối với nghĩa vụ thuế của năm hiện hành hoặc các năm trước. Nhìn chung, các doanh nghiệp có thể chuyển các khoản lỗ tính thuế sang các năm trước thay vì cấn trừ cho các năm tiếp theo.

IAS 12 lưu ý: Một doanh nghiệp nên ghi nhận nghĩa vụ thuế phát sinh từ các giao dịch và các sự kiện giống như cách ghi nhận các giao dịch hoặc các sự kiện đó.

Các vấn đề cần lưu ý khi chuyển đổi

Khi công ty mẹ kiểm soát được chính sách chia cổ tức của công ty con, công ty mẹ có thể kiểm soát thời gian hoàn nhập các chênh lệch tạm thời gắn liền với khoản đầu tư đó (gồm các chênh lệch tạm thời phát sinh từ lợi nhuận chưa phân phối và các chênh lệch qui đổi đơn vị tiền tệ). Hơn nữa, việc xác định được giá trị khoản thuế thu nhập sẽ phải trả khi chênh lệch tạm thời hoàn nhập thường khó khăn. Vì vậy, khi công ty mẹ xác định là lợi nhuận của công ty con sẽ không được phân phối trong tương lai có thể dự đoán được, công ty mẹ không ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả. Công ty cũng thực hiện xem xét tương tự đối với khoản đầu tư vào các chi nhánh.

Nội dung

IFRS

VAS

IAS 12 và VAS 17 – Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Mục tiêu

Quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Vấn đề chính trong hạch toán kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp là cách hạch toán các ảnh hưởng thuế trong hiện tại và tương lai của:

a) Việc thu hồi hoặc thanh toán trong tương lai giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả đã được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp;

b) Các giao dịch và sự kiện khác trong năm hiện tại đã được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh.

Chuyển các khoản lỗ tính thuế sang các năm trước

Khi lỗ tính thuế được sử dụng để bù vào số thuế hiện hành của một kỳ trước đó, đơn vị ghi nhận lợi ích này như một tài sản trong kỳ mà khoản lỗ tính thuế phát sinh vì nhiều khả năng đơn vị sẽ thu được lợi ích này và giá trị của lợi ích có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

Không đề cập vấn đề này do lỗ tính thuế không được chuyển sang các kỳ tính thuế trước đó.

Ghi nhận thuế Thu nhập hoãn lại phải trả

Thuế TNDN hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, ngoại trừ các khoản thuế TNDN hoãn lại phải trả phát sinh từ:

(a) Việc ghi nhận ban đầu của lợi thế thương mại; hoặc

(b) Việc ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả trong một giao dịch mà:

(i) giao dịch này không phải là hợp nhất kinh doanh; và

(ii) tại thời điểm phát sinh, giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc thu nhập chịu thuế (lỗ tính thuế).

Chuẩn mực chỉ nêu một trường hợp ngoại lệ đối với việc không ghi nhận các khoản chênh lệch chịu thuế: là khi tài sản thuế Thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả trong một giao dịch, mà tại thời điểm giao dịch, không ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán và lợi nhuận tính thuế (lỗ tính thuế).

Ghi nhận tài sản thuế Thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế TNDN hoãn lại phải được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, khi có nhiều khả năng trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này, ngoại trừ tài sản thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả trong một giao dịch:

(a) không phải hợp nhất kinh doanh; và

(b) không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế (lỗ tính thuế) tại thời điểm giao dịch.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này, ngoại trừ tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (lỗ tính thuế) tại thời điểm giao dịch.

Xác định giá trị

Khi các mức thuế suất khác nhau được áp dụng cho từng mức lợi nhuận tính thuế, tài sản và nợ thuế Thu nhập hoãn lại được xác định sử dụng thuế suất trung bình dự tính áp dụng đối với lợi nhuận tính thuế (lỗ tính thuế) của các kỳ mà tại đó các khoản chênh lệch tạm thời dự tính được hoàn nhập.

Không đề cập

Ghi nhận chi phí và thu nhập thuế

Thuế Thu nhập hiện hành và thuế Thu nhập hoãn lại phải được ghi nhận là một khoản thu nhập hoặc chi phí trên Báo cáo thu nhập toàn diện, trừ các khoản thuế phát sinh từ:

- Các giao dịch hoặc sự kiện được ghi nhận ngoài Báo cáo thu nhập toàn diện (Báo cáo thu nhập toàn diện khác hoặc Báo cáo vốn chủ sở hữu) – trong trường hợp đó, nghĩa vụ thuế liên quan cũng được ghi nhận ngoài Báo cáo thu nhập toàn diện.

- Một giao dịch hợp nhất kinh doanh - trong trường hợp đó, nghĩa vụ thuế liên quan được ghi nhận là tài sản hoặc nợ phải trả có thể xác định tại ngày giao dịch mua, và theo đó có ảnh hưởng đến việc xác định lợi thế thương mại hoặc khoản lãi do mua rẻ khi áp dụng IFRS 3 - Hợp nhất kinh doanh.

Không đề cập.

Thuế Thu nhập đến từ việc chia cổ tức

Khi công ty mẹ kiểm soát được chính sách chia cổ tức của công ty con, công ty mẹ có thể kiểm soát thời gian hoàn nhập các chênh lệch tạm thời gắn liền với khoản đầu tư đó (gồm các chênh lệch tạm thời phát sinh từ lợi nhuận chưa phân phối và các chênh lệch qui đổi đơn vị tiền tệ). Hơn nữa, việc xác định được giá trị khoản thuế thu nhập sẽ phải trả khi chênh lệch tạm thời hoàn nhập thường khó khăn. Vì vậy, khi công ty mẹ xác định là lợi nhuận của công ty con sẽ không được phân phối trong tương lai có thể dự đoán được, công ty mẹ không ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả. Công ty cũng thực hiện xem xét tương tự đối với khoản đầu tư vào các chi nhánh.

Không đề cập.

Những công việc cần thực hiện?
• Xác định những chênh lệch tạm thời được ghi nhận trong năm.
• Xác định mức thuế suất áp dụng để ghi nhận thuế hoãn lại.

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS), vui lòng tìm hiểu chi tiết phía dưới