Trụ sở chính của Doanh nghiệp tại Việt Nam

31/03/2021
Nhà đầu tư nước ngoài không thể dùng địa chỉ của Tổng công ty như là địa chỉ đại diện pháp lý của công ty thành lập tại Việt Nam trong hồ sơ xin giấy Chứng nhận đầu tư.
Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 42 có quy định: 
Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).