IFRS 16 - Thuê tài sản

Hội thảo thuộc lộ trình cập nhật IFRS

Địa điểm:
Thời gian:

09/10/2020 9:00 AM

Thời gian:

09/10/2020 11:00 AM

Chủ đề: Kế Toán
IFRS 16 - Thuê tài sản

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS 16 – Thuê tài sản có hiệu lực áp dụng cho các năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Thuê tài sản là hoạt động được sử dụng bởi nhiều tổ chức, doanh nghiệp vì phương pháp này cho phép họ sử dụng các tài sản thuê, nhà máy và thiết bị mà không phải chi ra một dòng tiền lớn ban đầu.

Theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế về Thuê tài sản hiện tại (IAS 17), bên đi thuê hạch toán các giao dịch cho thuê ngoài bảng cân đối kế toán đối với thuê hoạt động hoặc hạch toán trên bảng cân đối kế toán đối với thuê tài chính. Chuẩn mực mới yêu cầu bên đi thuê phải ghi nhận hầu hết các hợp đồng thuê trên bảng cân đối kế toán.

Tại sao IFRS 16 là vấn đề cần quan tâm hiện nay của Doanh nghiệp?
- Chuẩn mực mới sẽ tác động đến tất cả các ngành kinh tế và ảnh hưởng tới toàn bộ tổ chức của doanh nghiệp.
- Chuẩn mực mới đồng thời sẽ tác động mạnh tới bảng cân đối kế toán, lợi nhuận và đưa ra nhiều yêu cầu thuyết minh hơn.
- IFRS 16 thay đổi định nghĩa của các chỉ số tài chính và EBITDA, đồng thời ảnh hưởng đến các chỉ số hiệu suất hoạt động.
- IFRS 16 cũng ảnh hưởng đến các mô hình kinh doanh của bên cho thuê và khi tham gia đàm phán các hợp đồng thuê tài sản.

Do vậy, trân trọng kính mời anh/chị đăng ký tham dự buổi hội thảo về IFRS16 do Crowe Vietnam tổ chức.

Đăng ký tại đây

Tham gia hội thảo chúng ta hiểu rõ hơn một số vấn đề sau:
  • Định nghĩa cũng như cách thức ghi nhận một hợp đồng thuê tài sản;
  • Những khó khăn cũng như thách thức doanh nghiệp gặp phải;
  • Hướng dẫn khi lần đầu tiên áp dụng IFRS 16.