Noi modificări legislative în luna octombrie

Modificări legislative importante aduse de OUG 130/2021

Modificări importante în domeniul fiscal

23.12.2021
Noi modificări legislative în luna octombrie
Referințe: OUG 130 / 2021, Legea 227/2015, Legea 241/2005, Legea 165/2018, OUG 69/2020, Legea 53/2003, OUG 120/2021

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021, Ordonanța de urgență nr. 130 din 2021 a adus o serie de modificări importante mai multor acte normative. Vă rugăm să găsiți mai jos principalele astfel de modificări.

1. Modificări ale Codului Fiscal

Venituri salariale neimpozabile

S-a mărit de la 150 lei la 300 lei plafonul în limita căruia nu sunt impozabile și nu se datorează contribuții sociale pentru cadourile în bani sau în natură, inclusiv tichetele cadou oferite angajaților și/sau copiilor minori ai acestora cu ocazia Paștelui, Crăciunului, respectiv cadourile acordate angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sau acordate în beneficiul copiilor minori cu ocazia zilei de 01 iunie.

Aceasta prevedere se aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022.

Tichete cadou

Se exclud din categoria veniturilor din alte surse tichetele cadou acordate altor persoane decât angajații pentru campaniile de marketing, studiul pieței sau în scopul promovării.

Se includ expres tichetele cadou acordate angajaților, altele decât în limita și destinațiile prevăzute mai sus, în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

Se modifica inclusiv Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – detalii mai jos.

Venituri din pensii

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, se va datora CASS pentru veniturile din pensii, care depășesc suma de 4.000 lei lunar. Anterior aceste venituri erau scutite integral de plata CASS.

Persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate au obligația să depună declarația unica, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, începând cu veniturile obținute in anul 2022.

Contribuția de asigurări sociale (CAS)

Nu se cuprind în baza lunară de calcul a CAS sumele reprezentând dobânzi și actualizarea cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești definitive, inclusiv cele acordate în legătură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv diferențe ale acestora.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Dacă au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii, stabilite prin lege sau hotărâri judecătorești definitive și executorii, , acestea se defalcă pe lunile la care se referă și se utilizează cotele de CASS care erau în vigoare în acea perioadă. CASS datorate potrivit legii se calculează, se rețin la data efectuării plății și se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.

TVA

Începând cu 1 ianuarie 2022, cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru:

  • livrarea de locuințe sociale, când suprafața utilă este de maxim 120 mp, iar valoarea locuinței este mai mică de 450.000 lei, exclusiv TVA, când locuințele sunt livrate către persoane fizice, indiferent de numărul de locuințe achiziționate;
  • livrarea de locuințe cu suprafața utilă de maxim 120 mp, dacă valoarea locuinței este cuprinsă între 450.000 lei și 700.000 lei, exclusiv TVA, când locuințele sunt livrate către persoane fizice. Această scutire de TVA se aplică pentru o singură locuință vândută către  o persoană fizică în mod individual sau în comun cu alte persoane fizice.
  • livrarea de energie termică, după data de 1 ianuarie 2022, în sezonul rece (perioada noiembrie – martie), destinată populației, spitalelor, unităților de învățământ, ONG-urilor sau furnizorilor de servicii sociale.

Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%

Se organizează «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%», în format electronic, pe baza informațiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute mai sus, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2022. Notarii publici au obligația să verifice îndeplinirea condițiilor pentru aplicarea cotei reduse și să completeze registrul. Procedura privind organizarea registrului se stabilește prin ordin al președintelui ANAF, până la data de 28 decembrie.

Până la termenul de 10 zile de la data operaționalizării registrului, cota redusă de TVA de 5% în cazul locuințelor a căror valoare este între 450.000 lei și 700.000 lei, se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a cumpărătorului, autentificată de un notar, care se păstrează la furnizor.

Facilitați cheltuieli cu educație timpurie

Se suspendă facilitățile fiscale cu privire la cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie, pe întreg parcursul anului 2022.

Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli sociale cu deductibilitate limitată, conform Codului Fiscal, și intră sub incidența limitei de 5% stabilite pentru acestea, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

 2. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Începând cu 1 martie 2022, reținerea sau încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă.

Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 EUR, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul este de până la 50.000 EUR,  se aplică doar pedeapsa cu amenda.

În cazul în care prejudiciul produs nu depășește valoarea de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, iar în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, fapta nu se pedepsește.

Cele doua prevederi de mai sus nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârșit o infracțiune prevăzută de Legea nr. 241/2005 într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de aceste prevederi.

3. Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Biletele de valoare (ex. tichete de masa, tichete cadou, tichete de creșa, tichete culturale) se pot emite exclusiv pe suport electronic.

Este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât  angajaților proprii pentru cheltuieli sociale. Acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă.

4. Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

În ceea ce privește amnistia fiscală dată prin Ordonanța de urgenta nr. 69/2020, se prelungește termenul limită pentru depunerea cererilor, de către contribuabilii cu datorii bugetare, din data de 31 ianuarie 2022 până pe data de 30 iunie 2022.

5. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Prevederile de mai sus se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina: www.crowe.ro.

 

Crowe România