Crowe Romania

Un nou proiect de ajutor de stat privind proiecte în valoare de cel puțin 500 milioane RON în dezbatere publică  

România

28.05.2021
Crowe Romania

În data de 25 mai 2021, Ministerul Finanțelor a publicat în transparență decizională Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor strategice pentru noi activități economice în valoare de cel puțin 500 milioane RON (în continuare “Proiectul de Hotărâre”).

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la Proiectul de Hotărâre pot fi transmise Ministerul Finanțelor la adresa de e-mail [email protected], până pe data de 4 iunie 2021. Ulterior finalizării procesului de consultare publică, precum și a autorizării schemei de către Comisia Europeană, forma finală a Proiectului de Hotărâre va fi discutată de către Guvernului României și, în cazul adoptării acesteia, va intra în vigoare ulterior publicării sale în Monitorul Oficial.

Schema de ajutor de stat propusă prin Proiectul de Hotărâre urmărește atragerea unor investitori strategici (atât din țările Uniunii Europene cât si din țări terțe și care doresc să se localizeze pe teritoriul Uniunii Europene) activi în sectoarele economice eligibile.

Caracteristici principale ale schemei de ajutor de stat. Proiectul de Hotărâre urmărește instituirea unei scheme de ajutor de stat, cu efect stimulativ, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii inițiale pentru noi activități economice ale căror cheltuieli eligibile sunt în valoare de cel puțin 500 milioane RON.

Potrivit Proiectului de Hotărâre, aceste noi activități economice care vor fi vizate de schema de ajutor de stat constau în demararea unei unități noi sau în diversificarea activității uneia existente în anumite sectoare economice, e.g. fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, a dispozitivelor, aparatelor si instrumentelor medicale si stomatologie, fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie, a echipamentelor electrice, automobilelor, inginerie si consultanta tehnica in legătură cu acestea etc.

Ajutorul de stat se va acorda în raport de cheltuielile eligibile și în limita intensității maxime a ajutorului, calculată conform dispozițiilor aplicabile ajutoarelor de stat regionale.

Criterii de eligibilitate. În plus față de cele de mai sus, pentru a putea beneficia de schema de ajutor de stat propusă, Proiectul de Hotărâre stabilește criterii de eligibilitate specifice atât pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat (ex. o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de 1% în ultimul exercițiu financiar încheiat), precum și pentru întreprinderile nou înființate (ex. capital social în valoare de minimum 1.000.000 RON).

Beneficiarul nu trebuie să desfășoare/să fi desfășurat în România, iar, în cazul întreprinderilor nou-înființate, să nu aparțină unor acționari care dețin sau au deținut în România o întreprindere cu același obiect de activitate ca cel pentru care se solicită ajutor de stat. De asemenea, nu trebuie să fi efectuat o relocare din Spațiul Economic European către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia pentru care solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.

În ceea ce privește investiția, una dintre condiții este ca aceasta să conducă la crearea de locuri de muncă calificate în proporție de cel puțin 90% din totalul locurilor de muncă generate.

Cheltuieli eligibile. Această schemă de ajutor de stat prevede finanţarea sub formă de sume nerambursabile a costurilor (fără TVA) aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale noi, costurile aferente imobilizărilor necorporale fiind eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investitiei. Pentru a intra în sfera schemei de ajutor de stat activele trebuie:

a) să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

b) să fie amortizabile; 

c) să fie achiziționate în condițiile pieței, iar, in cazul activelor necorporale, de la terți care nu au legături cu cumpărătorul; 

d) să fie incluse în activele întreprinderii care primește ajutorul și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiției.

Contributia beneficiarului. Beneficiarii schemei de ajutor de stat trebuie sa acopere 25% din costurile eligibile din surse proprii sau finanțare care nu reprezintă ajutor public.

Modalitatea de acordarea a ajutorului de stat. Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investiţiilor inițiale în cadrul schemei prevăzute de Proiectul de Hotărâre se va realiza numai ulterior emiterii deciziilor de autorizare din partea Comisiei Europene pentru fiecare ajutor individual care se intenționează a fi acordat întreprinderilor, în baza unui acord pentru finanțare obținut din partea Ministerului Finanțelor.

Durata schemei de ajutor de stat. Conform Proiectului de Hotărâre, acordurile pentru finanțare se pot emite în baza schemei propuse până la data de 31 decembrie 2025, plata ajutorului de stat urmând să se efectueze în perioada 2022 – 2030.

Buget. Bugetul maxim al schemei este de 3.750 milioane de RON (aproximativ 750 milioane de EURO), iar bugetul mediu anual este stabilit la suma de 750 milioane de lei (aproximativ 150 milioane de euro).

Beneficiari. Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 15.

Dacă sunt necesare clarificări în legătură cu acest proiect, vă rugăm să nu ezitați să  ne contactați [email protected]