Crowe Romania

Noi modificări legislative în luna mai

Prelungire termen depunere declarație beneficiar real

14.06.2021
Crowe Romania
Referințe: OUG 43, Ordin MF 577, Lege 123, Ordin ANAF nr. 632

1) Ordonanța de urgență nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice 

În Monitorul Oficial nr. 561 din 31 mai 2021 s-a publicat OUG nr. 43/2021 prin care se reglementează termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real, declarație prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, prin acest act normativ adoptat de Guvern s-a stabilit că declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului se depune la Oficiul Registrului Comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.

2) Ordinul MF nr. 577/2021 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor juridice străine

În Monitorul Oficial nr. 520 din 19 mai 2021 s-a publicat Ordinul al Ministrului Finanțelor nr. 577 prin care se aprobă formularistica referitoare la rezidența fiscală a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România.

Prin ordin se aprobă astfel ”Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România˝.

Conform modificărilor aduse la 1 ianuarie 2021 Codului Fiscal, o persoana juridică străină este rezidentă în România dacă locul de exercitare a conducerii efective este în România, realizând operațiuni care corespund unor scopuri economice, reale și de substanță și unde este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile:

  • deciziile economico-strategice necesare pentru conducerea activității persoanei juridice străine în ansamblul său se iau în România de către directorii executivi/membrii consiliului de administrație;
  • cel puțin 50% din directorii executivi/membrii consiliului de administrație ai persoanei juridice străine sunt rezidenți.

Chestionarul, însoțit de documentele justificative necesare, se depune la organul fiscal central in format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta. In următoarele 30 de zile depunerii Chestionarului, organul fiscal procedează la verificarea documentației și, in măsura in care persoana juridică străină îndeplinește condițiile de rezidență potrivit locului conducerii efective în România, emite Notificarea privind îndeplinirea condițiilor.

În termen de 30 de zile de la data comunicării Notificării, persoana juridică străină are obligația de a se înregistra la organul fiscal, prin formularul 016 "Declarație de înregistrare fiscală/declarație de mențiuni/declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România".

Persoana juridică străină este considerată rezidentă în România potrivit locului de exercitare a conducerii efective de la data înregistrării fiscale la organul fiscal central.

Persoana juridică străină înregistrată cu locul conducerii efective în România până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv are obligația ca până la data de 30 iunie 2021 inclusiv să depună la organul fiscal central competent Chestionarul și să anexeze documentele justificative, în vederea clarificării situației concrete a contribuabilului în ceea ce privește rezidența fiscală în România.

Persoana juridică străină înregistrată cu locul conducerii efective în România în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a prezentului ordin (respectiv 19 mai 2021) are obligația ca până la data de 30 iunie 2021 inclusiv, să depună la organul fiscal central competent chestionarul și să anexeze documentele justificative.

3) Legea nr. 123/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

În Monitorul Oficial nr. 476 din 7 mai 2021 a fost publicată Legea nr. 123/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Conform Codului de procedura fiscala aplicabil anterior prezentei modificări, in situația în care existau mai mulți intermediari implicați într-un aranjament transfrontalier, obligația de raportare a informațiilor cu privire la aranjamentul transfrontalier, care face obiectul raportării, revenea tuturor intermediarilor implicați în respectivul aranjament transfrontalier. Totuși, aceștia erau exonerați de obligația de raportare dacă informațiile fuseseră deja raportate către ANAF.

Prezenta modificare clarifică faptul că intermediarii/contribuabilii relevanți pot fi exonerați de asemenea de obligația de raportare dacă dețin dovezi concludente, din care să rezulte dincolo de orice dubiu, că informațiile au fost deja raportate și către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru, de către un alt intermediar/contribuabil relevant.

Modificări suplimentare au fost aduse la anexa nr. 4 la Codul de procedură fiscală, privind Semnele distinctive, cele mai importante fiind:

  • B. Semne distinctive specifice legate de testul beneficiului principal

– sintagma „spălarea banilor” a fost înlocuită cu „un carusel de fonduri (round-tripping of funds)”;

  • E. Semne distinctive specifice privind prețurile de transfer

– pentru definirea „activelor necorporale greu de evaluat” se face trimitere către înțelesul atribuit acestei noțiuni de Liniile Directoare privind prețurile de transfer emise de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru societățile multinaționale și administrațiile fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

– se clarifica faptul ca prin „venituri anuale preconizate” se înțelege de fapt „profituri anuale preconizate”.

4) Ordinul ANAF nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

În Monitorul Oficial nr. 464 din data de 04 mai 2021 s-a publicat Ordinul ANAF nr. 632 prin care s-au adus modificări formularului 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată.

Astfel, la rândul 40, în „taxa de plată cumulată” vor fi cuprinse și diferențele de TVA de plată stabilite de organele fiscale, nu doar de organele de inspecție fiscală, prin decizii comunicate până la data depunerii decontului, în condițiile în care diferențele sunt neachitate până la data depunerii.

De asemenea, pentru decontul consolidat de taxă depus de reprezentantul unui grup fiscal unic de TVA, se introduce o casetă specifică ce va fi bifată de către reprezentant. Caseta nu trebuie bifată în decontul de TVA depus de către reprezentantul grupului fiscal pentru activitatea proprie.

Noua versiune a Decontului de TVA se va folosi începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iunie 2021.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina: www.crowe.ro