Relocation of business from Ukraine to Poland

Relocation of business from Ukraine to Poland

Please scroll down for Ukrainian version
3/11/2022
Relocation of business from Ukraine to Poland
Due to the armed conflict in Ukraine, many companies operating there have faced the necessity to relocate their business abroad. Poland is one of the most frequently chosen locations by Ukrainian entrepreneurs, also due to the newly introduced legislative facilitation. 

Please scroll down for Ukrainian version.

Currently, 21,836 companies with Ukrainian capital operate in Poland, and in 2022, even before Russia's military attack on Ukraine, 100 more such entities were registered. In the current situation, this number will certainly multiply in the near future.

The Polish government and non-governmental organisations undertake numerous initiatives aimed at supporting Ukrainian citizens fleeing the war and helping Ukrainian entrepreneurs to relocate their companies to Poland.

The most important facilitations for Ukrainian citizens in Poland

 • Facilitation of legalisation of residence:
  • Possibility of legal work for 18 months for those fleeing from armed conflict, provided their stay in Poland is legalised
  • Free access to health care system
  • Free education for children
 • Simplification of the procedure of employing persons from Ukraine:
  • Possibility of employment on the basis of a declaration of entrustment of work
  • Extension of periods of legal residence
  • Possibility of registration in the Labour Office
  • Access to training and vocational counselling

Establishing a company in Poland

Entrepreneurs from Ukraine have the possibility to open a company or a branch in Poland. The most popular form of conducting business in Poland is a limited liability company (in Polish: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - sp. z o.o.).

 • Simple procedure for setting up a company
  • Possibility of online registration of the company
  • Minimum share capital of the limited liability company amounts to PLN 5 000
  • No restrictions concerning nationality of shareholders

Find out more about forms of conducting business in Poland, taxation and employment of employees:

Doing business in Poland 2022

Moving a company from Ukraine to Poland - how can we help?

We provide comprehensive support to Ukrainian companies planning to relocate to Poland at every stage of the process - from advice on choosing the optimal form of business and taxation, through the completion of formalities related to the establishment of the company and ongoing support for business processes.

Setting up a business in Poland by a company from Ukraine - the scope of support

 • Assistance in registration of an employee from Ukraine
 • Advisory on choosing an optimal form of conducting business activity
 • Advisory on choosing the optimal form of taxation
 • Opening a company or a branch
 • Registration for tax purposes
 • Opening a bank account
 • Establishment of an electronic signature
 • Registration in the Central Register of Beneficial Owners (CRBR)

Starting a business in Poland - scope of support:

 • Employment of employees - preparation of employment contracts / cooperation contracts
 • Registration of the company and employees for social insurance
 • Accounting services
 • Tax advisory
 • HR & Payroll services
 • Corporate secretarial services
 • Compliance
 • GDPR compliance

See also: Relocation of business from Ukraine to Poland - free webinar

 

Релокація бізнесу з України до Польщі

Через збройний конфлікт в Україні багато компаній розміщених там зіткнулися з необхідністю релокувати свій бізнес за кордон.

Польща є одним із найпопулярніших місць для ведення бізнесу українськими підприємцями, однією з причин є нещодавно прийняті на законодавчому рівні пільги.

Наразі у Польщі працює 21 836 компаній з українським капіталом, а в 2022 році, ще до військового нападу Росії на Україну, було зареєстровано ще 100 подібних структур. Найближчим часом ця цифра неодмінно зростатиме.

Польський уряд та неурядові організації впроваджують численні ініціативи, спрямовані на підтримку громадян України, які намагаються врятувати своє життя, та допомогу українським підприємцям у релокації своїх компаній до Польщі.

Найважливіші пільги для громадян України в Польщі

Пільги щодо легалізації проживання:

 • Можливість легально працювати протягом 18 місяців для тих, хто рятується втечею від збройного конфлікту, за умови, що їхнє перебування в Польщі є законним
 • Вільний доступ до системи охорони здоров'я
 • Безкоштовне навчання для дітей

Спрощення процедури працевлаштування осіб з України:

 • Можливість працевлаштування на підставі повідомлення про надання праці
 • Подовження термінів легального проживання
 • Можливість реєстрації у Бюро праці
 • Доступ до професійної підготовки та професійних консультацій

Заснування компанії у Польщі

Підприємці з України мають можливість відкрити компанію або філію в Польщі. Найпопулярнішою формою ведення бізнесу в Польщі є товариство з обмеженою відповідальністю (Sp. z o.o.).

Проста процедура створення компанії:

 • Можливість онлайн-реєстрації компанії
 • Мінімальний статутний капітал для товариства з обмеженою відповідальністю становить 5 000 злотих
 • Відсутність обмежень щодо громадянства акціонерів

Дізнайтеся більше про форми ведення бізнесу в Польщі, оподаткування та працевлаштування працівників:

 

Банер за посиланням на

 

Релокація компанії з України до Польщі – як ми можемо допомогти?

Ми надаємо комплексну підтримку українським компаніям, які планують переїзд до Польщі, на кожному етапі цього процесу – від консультації щодо вибору оптимальної форми бізнесу та оподаткування до виконання формальностей, пов’язаних зі створенням компанії та постійної підтримки бізнес-процесів.

Заснування компанії у Польщі українською компанією - сфера підтримки

 • Допомога в реєстрації працівника з України
 • Консультації щодо вибору оптимальної форми ведення підприємницької діяльності
 • Консультації щодо вибору оптимальної форми оподаткування
 • Відкриття компанії чи філії
 • Реєстрація для цілей оподаткування
 • Відкриття банківського рахунку
 • Створення електронного підпису
 • Реєстрація в Центральному реєстрі бенефіціарних власників (ЦРБВ)

Створення бізнесу в Польщі – сфера підтримки:

 • Працевлаштування персоналу - підготовка трудових договорів/контрактів про співпрацю
 • Реєстрація підприємства та працівників для цілей соціально страхування
 • Бухгалтерські послуги
 • Податкові консультації
 • Послуги з управляння персоналом і розрахунку заробітної плати
 • Послуги корпоративного секретаря
 • Послуги з питань дотримання вимог законодавства (сompliance)
 • Послуги з питань дотримання GDPR (регламенту про захист персональних даних)

 

Doing Business in Poland

Poland is one of the most popular business locations in Europe. The central location, attractive labour market and facilities for foreign investors are just some of the benefits of starting up business in Poland.

Relocation of business to Poland

Contact us

Izabela Kuśmierz-Latała
Izabela Kuśmierz-Latała
CEO, Partner
Crowe