Photo

Změna v uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí v roce 2021 

Martin Sotolář
07.12.2020
Photo
V účetní a daňové praxi platí, že spolu s novým rokem přichází také nové změny, a rok 2021 v tomto není výjimkou. Jednou z mnoha změn je také účinnost novely zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), která sice prošla schvalovacím procesem již v první polovině roku 2019, ale její část má odloženou účinnost a začíná  platit od 1.1.2021. Konkrétně je zde myšlena novela  ustanovení § 56a ZDPH, kterou dochází k úpravě v rámci nájmu nemovitých věcí mezi plátci. 

Aktuální podoba zákona platná do konce roku 2020 stanovuje osvobození od daně bez nároku na odpočet u nájmu nemovité věci dle § 56a ZDPH (výjimkou jsou krátkodobé nájmy, místa k parkování vozidel atd.). Osvobození bez nároku obecně snižuje krátící koeficient a tím také nárok na odpočet, čemuž má plátce možnost se vyhnout, pokud se pronajímatel rozhodne, že daný nájem bude podléhat DPH. To lze aplikovat v situaci, kdy plátce pronajímá nemovitou věc jinému plátci k jeho ekonomické činnosti. V takovém případě má pronajímatel možnost zatížit toto plnění DPH (tzn. neuplatní se osvobození bez nároku na odpočet, ale naopak se aplikuje DPH na výstupu, což vede k možnosti uplatnění plného nároku DPH na vstupu). 

Novela ZDPH účinná od 1.1.2021 omezuje možnost uplatnění daně, což v některých společnostech může znamenat povinnost aplikovat osvobození bez nároku na odpočet daně, respektive snížení již zmiňovaného kráceného koeficientu. Možnost uplatnění daně nebude od nového roku možné uplatnit u nájmu:

  • staveb rodinného domu (podle katastru nemovitostí),
  • obytného prostoru,
  • jednotky bez nebytového prostoru jiného, než je garáž, sklep nebo komora,
  • stavby u které je alespoň 60 % podlahové plochy tvořeno obytným prostorem (obdobně je postupováno také v případě pronájmu pozemku nebo práva stavby).

Jinými slovy je novela ZDPH cílena zejména na pronájem nemovitých věcí, které svojí povahou nejsou primárně určeny k ekonomické aktivitě (od nového roku například nebude možné uplatnit DPH na pronájem kanceláře v rodinném domě, atp). V praxi má tato novela vliv také na již uplatněné DPH u pořízených nemovitostí uvedených výše nebo jejich technických zhodnocení. V obou jmenovaných případech je na místě doporučit revizi a zamezit tak potenciálnímu riziku sankcí. 

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství