stala provozova

Soudní rozhodnutí týkající se vzniku stálé provozovny

Autor: Jiří Šindelář
7. 6. 2021
stala provozova
Práce daňového poradce velice často zahrnuje i posouzení vzniku tzv. stálé provozovny ve světle našeho českého zákona o daních z příjmů, respektive v rámci příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Jednou z častých otázek klienta je zadání, zda odštěpný závod (typicky ve formě pobočky zahraniční společnosti) naplňuje atributy stálé provozovny. Pokud dospějeme k závěru, že ano, musíme začít řešit, jakým způsobem budeme alokovat výnosy a náklady tomuto odštěpnému závodu.

V rámci dnešního okénka bych Vás rád seznámil s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu právě ve věci vzniku stálé provozovny pro odštěpný závod, jehož zřizovatelem byla společnost se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Rozhodnutím finančního úřadu byl odštěpný závod sídlící v ČR ex officio zaregistrován jakožto poplatník daně z příjmu právnických osob.

Daňový subjekt podal proti rozhodnutí správce daně žalobu k městskému soudu v Praze, který rozhodnutí zrušil a vrátil jej k dalšímu řízení. Městský soud uvedl, že orgány finanční správy založily svůj závěr na tom, že odštěpný závod žalobce vykonával na území ČR ekonomickou činnost pro třetí subjekty, což finanční správa dovodila z toho, že odštěpný závod žalobce vystavil faktury za dodání zboží tuzemským obchodním společnostem a tyto faktury byly uhrazeny ve prospěch jeho bankovního účtu.

Podle soudu nebylo vyloučeno, že prostory využívané odštěpným závodem v ČR mohly být využívány pouze k uskladnění, vystavení nebo dodání zboží patřícího žalobci, a mohly tak splňovat negativní definici stálé provozovny obsažené v čl. 5 odst. 3 SZDZ.

Se závěry městského soudu správce daně nesouhlasil a podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud nicméně rozhodl, že kasační stížnost není důvodná, přičemž jeho hlavní argumenty lze shrnout následovně.

K závěru, zda vznikla stálá provozovna ve smyslu příslušné SZDZ nestačí, že jsou kupní smlouvy a související faktury za prodej zboží, a že platby za dané zboží poukázány na český bankovní účet žalobce. Obdobně to platí i pro smlouvy o budoucí obchodní spolupráci, z nichž neplyne, jak se na podnikání žalobce v ČR účastní jeho odštěpný závod. Nejvyšší správní soud také dodal, že o skutečném charakteru činnosti odštěpného závodu žalobce nic nevypovídá ani to, že žalobce v podaných přiznáních k dani z přidané hodnoty přiznával uskutečněná tuzemská plnění, jakož ani to, že žalobce si požádal o autentizační údaje pro elektronickou evidenci tržeb. Nyní bude muset tedy správce daně svá zjištění doplnit a znovu posoudit charakter činnosti daňového subjektu.


Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Manager
Crowe

Daňové poradenství