soalr

Solární panely z pohledu českého daňového systému

Autoři: Martin Sotolář, Andrea Kleinová
10.05.2021
soalr
Ekologie a celkově ekologizace společnosti napříč všemi možnými odvětvími jsou v posledních letech stále rostoucími trendy. Český daňový systém je v tomto smyslu spíše konzervativnějšího ražení a pokud bychom nepočítali slevu v rámci silniční daně (kde mají výhodu novější a teoreticky ekologičtější automobily), nemá v tomto ohledu moc co nabídnout. 

Naopak, z pohledu českého daňového práva je nutno mít se spíše na pozoru, protože například fotovoltaické panely ani zdaleka nejsou úplně standardní položkou. Vzhledem k tomu, že se jedná o stále oblíbenější a dostupnější záležitost, která je navíc mnohdy podporovaná v rámci státních dotačních programů, rozhodli jsme se v krátkosti shrnout daňové aspekty fotovoltaických panelů.

Fotovoltaické panely z pohledu daně z příjmů právnických osob

Dle zákona o dani z příjmů jsou fotovoltaické panely specifickým typem dlouhodobého hmotného majetku, přičemž je nutné aplikovat speciální odpisový plán pro fotovoltaické panely zařazené ve skupině klasifikace produkce (známé také pod zkratkou „CZ-CPA“) označený kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22. Pokud spadá fotovoltaický panel do jedné ze jmenovaných skupin, je dle zákona potřeba uplatnit tzv. časový odpis a odpisovat po dobu 240 měsíců.

Součástí fotovoltaických panelů bývají obvykle také baterie, kabely a obdobné příslušenství. Ve většině případů jde o příslušenství, které není možné využít jiným způsobem a zároveň fotovoltaické panely bez tohoto příslušenství není možné využívat samostatně (a hlavně plnohodnotně). Pokud je současně možné toto příslušenství zařadit do stejné skupiny CZ-CPA jako samotné panely, jde o součást majetku vstupující do jeho pořizovací ceny. Následně jsou pak tyto položky odpisovány společně s fotovoltaickými panely, a to stejným způsobem.

Jelikož vzhledem k pevně stanovené době odpisování jde o tzv. časové odpisy, pojďme se podívat na některé specifika. Celý proces odpisovaní je zahájen počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro zařazení majetku do užívání.  Odpisy se počítají měsíčně a zaokrouhlují se na celé koruny nahoru. Vzhledem k tomu, že jde o časové odpisy, není možné je přerušit.

Dalším zajímavým bodem z pohledu daní je u fotovoltaických panelů jejich umístění. Obecně platí, že jsou-li panely umístěny na budově, je nutné rozdělení na tzv. funkční a stavební část. Postup u funkční části (což jsou v zásadě samotné panely, napájení a baterie) je shodný s postupem popisovaným výše, nicméně stavební část (kabeláž vedená v budově, konstrukce pevně spojená s budovou) je nutné brát jako rozšíření technických parametrů budovy, což v praxi znamená, že jde o její technické zhodnocení. Důvodem je fakt, že po instalaci stavební části budovy je na budovu možné umístit fotovoltaické panely, a to je vlastnost, kterou daná budova předtím neměla.

Fotovoltaické panely z pohledu daně z příjmů fyzických osob

 V rámci zvažování daňových dopadů pořízení fotovoltaických panelů u fyzické osoby záleží především na tom, jak budou fotovoltaické panely využívány. Pokud budou využívány za účelem ekonomické činnosti fyzické osoby, tzn. v rámci podnikání, je zde možnost odpisování, kde je možné aplikovat stejná pravidla jako pro právnické osoby.

Zcela jiná je však situace v případě, kdy si fyzická osoba pořídí fotovoltaické panely na svůj rodinný dům a tyto panely neslouží k jejímu běžnému podnikání.

Ve většině případech jsou takovéto fotovoltaické panely určeny primárně např. na ohřev vody v domácnosti apod. Nicméně může nastat situace, kdy fotovoltaické panely vyrobí více energie, než je domácnost schopná spotřebovat a nabízí se tedy prodej přebytečné energie. Z takového prodeje pak vzniká příjem, který je samozřejmě nutné brát v potaz v rámci přípravy daňového přiznání, přičemž důležitým aspektem je licence udělována Energetickým regulačním úřadem pro prodej elektrické energie. Pokud fyzická osoba disponuje výše uvedenou licencí, jde o příjem ze samostatné činnosti (a tedy z podnikání) a je potřeba k němu takto přistupovat a náležitě jej zohlednit v daňovém přiznání. Naopak, pokud jde o činnost, která není provozována v rámci licence, jde o tzv. ostatní příjem.

Fotovoltaické panely z pohledu daně z nemovitých věcí

Jak jsme již zmiňovali výše, konstrukce nesoucí fotovoltaické panely mohou být umístěny na střeše budovy. Alternativně může být využita speciální soustava fotovoltaických článků ve formě plastových pásů apod. Nicméně ve všech těchto případech platí, že nejde o samostatnou stavbu a budova, na které jsou fotovoltaické panely umístěny, je z pohledu daně z nemovitostí i nadále zdaňována standardním způsobem podle druhu a využití.

Pro úplnost je možné zmínit, že zdanitelné stavby a jednotky mohou být osvobozeny od daně z nemovitých věcí, a to až na pět let, pokud dojde ke změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém obnovitelné energie, včetně. solární. Pro osvobození je však nutné splnit také druhou podmínkou a tou je, že budova byla původně vytápěna pouze pevnými palivy. Jinými slovy nárok na osvobození není možné uplatnit u stavby či jednotky, která byla před změnou centrálně vytápěna a napojena na systém rozvodného tepelného zařízení, tedy tzv. ústřední topení.

Fotovoltaické panely však nemusí být pouze na budově. V případě jejich umístění samostatně na volném prostranstvím je nejčastěji používána konstrukce s pozinkovanými profily, které jsou podélně spojené hliníkovými profily pro uchycení fotovoltaických panelů. Tato konstrukce je obvykle se zemí spojena závrtnými šrouby nebo pozinkovanými profily, které jsou zatlačeny do země. Alternativně se nabízí ukotvení do těžkých betonových prefabrikovaných bloků.

Uvedené typy upevnění nosné konstrukce k zemskému povrchu obvykle umožňují relativně snadné odstranění nebo přemístění konstrukce, kterou proto není možné považovat za nemovitou stavbu podle zákona o dani z nemovitostí a nejde tak o předmět daně ze staveb. S tímto závěrem se ztotožňuje i Finanční správa ve svém stanovisku z roku 2010.

Současně ale přiznává, že v budoucnosti je možný další vývoj technologie, kde by byla nutná např. betonová konstrukce, která by byla spojená se zemí pevným základem. V takovém případě by bylo nutné posoudit, zdali jde předmět daně z nemovitostí na základě konkrétních okolností.

Nicméně zde je vhodné také podotknout, že pokud by došlo v důsledku montáže panelů k naplnění definice tzv. zpevněné plochy (např. k „vylití“ celé dotčené plochy betonem), je samozřejmě nutné tuto skutečnost zohlednit a aplikovat vyšší sazbu daně

Na samotný závěr je možné doplnit, že pokud přemýšlíte o možnostech zelené energie, jsou dostupné také státní dotační programy, které tento trend podporují a dělají fotovoltaiku dostupnější. My sice nejsme odborníci na technické záležitosti ohledně solárních panelů. Nicméně, v případě daňových otázek vztahujících se (nejen) k nim Vám rádi poskytneme naši oporu.

Kontaktujte našeho odborníka

ms
Martin Sotolář
Tax Consultant
Crowe

Daňové poradenství