sankce DPH

Sankce v oblasti DPH

Autor: Barbora Halousková, Andrea Kleinová
28.07.2021
sankce DPH
Oblast daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) s sebou přináší různé povinnosti a v souvislosti s jejich neplněním – bohužel – i různé sankce, které se často mohou citelně dotknout daňových subjektů. V našem dnešním článku jsme si proto pro Vás připravili shrnutí povinností a následných sankcí, které mohou být uvaleny ze strany správce daně při neplnění dotčených povinností. 

Povinnost registrace a oznámení o změně registračních údajů

První povinností spojenou nejen s oblastí DPH je registrační povinnost. Povinnost je také spojena se změnou tzv. registračních údajů, ke které v průběhu trvání registrace k DPH může dojít, a to konkrétně povinnost notifikace vůči správci daně.

Dle daňového řádu může správce daně uložit pokutu v případě nesplnění povinnosti registrace či oznámení o změně registračních údajů, a to až do výše 500 000 Kč.

Tato povinnost od letošního roku neplatí pouze pro plátce DPH, ale i pro identifikovanou osobu. Za změnu registračních údajů lze považovat mj. zřízení nového bankovního účtu pro účely ekonomické činnosti.

Správná forma podání

Daňový subjekt má taktéž povinnost podání řádného i dodatečného daňového přiznání, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení, a to v elektronické formě. Elektronická forma je současně vyžadována i v případě registrace a oznámení o změně registračních údajů. Podání je tedy nutné učinit v předepsané formě a struktuře prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu.

Pokud v případě registrace či oznámení o změně registračních údajů nebylo podání učiněno stanoveným způsobem (tedy elektronicky) či nebylo učiněno ve stanoveném formátu nebo struktuře (přesný formát xml) může v takovém případě dojít k závažnému ztížení správy daně, za což lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Pokud dojde k vadě podání u daňového tvrzení, správce daně vyzve daňový subjekt k nápravě. Takovou vadou podání je i to, kdy podání není učiněno stanoveným způsobem či ve stanoveném formátu nebo struktuře. V případě nesplnění povinnosti odstranění takové vady podání následující po výzvě správce daně je daňový subjekt povinen uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč.

Povinnost podat daňové tvrzení a zaplatit daň, a to včas

Daňový subjekt (plátce daně i identifikovaná osoba) má povinnost podat daňové přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Identifikovaná osoba, které nevznikla ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, daňové přiznání nepodává. S touto povinností souvisí také povinnost daňového subjektu daň zaplatit.

Nesplnění těchto povinností je sankcionováno stejně, jako obdobný „přešlap“ v jiné oblasti daní. Detailní informace k sankcím tohoto typu lze najít v našem článku zde.

Citelné sankce jsou spojeny také s pozdním podáním kontrolního hlášení. Lhůta pro podání kontrolního hlášení je v zásadě stejná jako pro podání daňového přiznání, do 25 dnů po skončení zdaňovacího období (nebo kalendářního měsíce ve specifických případech). Následné kontrolní hlášení je pak subjekt povinen podat do 5 pracovních dnů od zjištění nesprávných či neúplných údajů.

Zákon o DPH stanovuje výši takové sankce v návaznosti na závažnost porušení, a to následujícím způsobem:

  1. 1 000 Kč, pokud je kontrolní hlášení podáno dodatečně (a tedy pozdě), aniž by k tomu byl subjekt vyzván,
  2. 10 000 Kč, pokud není podáno v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl subjekt správcem daně vyzván,
  3. 30 000 Kč, pokud není podáno včas na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  4. 50 000 Kč, pokud vůbec není podáno, a to ani v náhradní lhůtě.

 

Pokud u daňového subjektu nedošlo v daném kalendářním roce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení, nemá povinnost úhrady pokuty uvedené v bodě 1 výše.

 

Subjekt, který bude správcem daně vyzván k odstranění pochybností, a který nezmění či nedoplní nesprávné či neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení, může být ještě dodatečně pokutován až do výše 50 000 Kč. Jak již bylo uvedeno výše, plátce, který ztěžuje či maří správu daně, může být dokonce pokutován až do výše 500 000 Kč.

Existuje však také možnost prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Plátce má možnost zažádat o prominutí pokut podle bodu 2 až 4 uvedených výše, které může správce daně prominout zčásti nebo zcela za předpokladu, že plátce měl k nepodání, resp. k opožděnému podání tzv. ospravedlnitelný důvod. Takovou žádost je však nutno dobře odůvodnit a podat do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru na pokutu.

Povinnost stanovit daň řádně

V situacích, kdy daňový subjekt nepostupoval při stanovení (výpočtu) své daňové povinnosti plně v souladu se zákonem a správce daně to zjistí v důsledku daňové kontroly (nebo jiného daňového řízení z podnětu správce daně) a následně daň doměří, má subjekt povinnost uhradit penále ve výši:

  • 20 %, je-li daň zvyšována, nebo
  • 20 %, je-li snižován daňový odpočet.

 

Individuální žádost o prominutí sankce

 

Správce daně může na základě žádosti podané ze strany daňového subjektu přistoupit k prominutí určitých sankcí. Jedná se o prominutí penále, pokuty za opožděné tvrzení daně či úroku z prodlení.

 

V případě penále se jedná o prominutí až do výše 75 % v závislosti na součinnosti daňového subjektu při doměření daně z moci úřední, pokud byla uhrazena doměřená daň, a pokud je žádost podána do 3 měsíců ode dne právní moci dotčeného platebního výměru na penále.

 

Pokud má daňový subjekt ospravedlnitelný důvod, proč nebylo daňové tvrzení podáno včas, nicméně bylo podáno alespoň po termínu, může správce daně zcela nebo z části pokutu za opožděné tvrzení daně prominout. Správce daně může taktéž zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení, pokud byla daň dodatečně uhrazena a pokud k měl daňový subjekt k takovému prodlení ospravedlnitelný důvod.

 

Závěrem můžeme shrnout, že jde o velice obsáhlé téma a každý daňový subjekt by měl mít ve svém vlastním zájmu alespoň základní povědomí o sankcích, která by na něho mohla být uvalena. Pokud však chcete věnovat svůj čas věnovat primárně Vašemu businessu a správu daňových povinností přenechat profesionálům z oboru, neváhejte nás kontaktovat.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe