covid

Protikrizová opatření v České republice

Podpora podnikání

Jana Střelická
08.04.2020
covid

Představujeme Vám klíčová opatření anti-krizového programu, který je zaměřen na pomoc podnikatelům a ekonomice, s cílem zmírnění negativních ekonomických dopadů pandemie COVID-19. Dále uvádíme další možná opatření, která mohou podnikatelé přijmout s cílem zachování jejich podnikání.

DAŇOVÉ PRÁVO

 • Plošné prominutí pokuty za pozdní podání a úrok z prodlení za pozdní platbu daně z příjmů fyzických i právnických osob včetně srážkové daně (pro daňová přiznání za zdaňovací období roku 2019 se lhůtou podání 1. dubna 2020, pokud bude podáno/zaplaceno do 1. července 2020).

 • Plošné prominutí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob splatné 15. června 2020 (platí pouze pro poplatníky se zdaňovacím obdobím shodným s kalendářním rokem; v ostatních případech mohou poplatníci podat individuální žádost na snížení či zrušení zálohové povinnosti).

 • Plošné prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení (pouze pro ta, která byla podána pozdě v období mezi 1. březnem a 31. červencem 2020; neplatí pro hlášení podaná pozdě na základě výzvy správce daně nebo pokud nebyla podána vůbec – v těchto případech je prominutí možné na základě individuální žádosti).

 • Individuální prominutí pokuty za pozdní podání a úroku z prodlení za pozdní platbu v souvislosti s DPH.

 • Plošné prominutí správních poplatků v souvislosti s žádostmi o posečkání nebo splátkování daně (pokud žádostem vyhověno, lze prominout i související úrok) a také v souvislosti se žádostí o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (ve výši 10 000, 30 000 a 50 000 Kč) – platí pro žádosti podané do 31. července 2020.

 • Plošné prominutí pokuty za pozdní podání a úroku z prodlení za pozdní platbu v souvislosti s daní z nabytí nemovitých věcí (pokud bude podáno/zaplaceno do 31. srpna 2020).

 • Zálohy na silniční daň splatné 15. dubna a 15. července 2020 mohou být zaplaceny až do 15. října 2020.

 • Zavedení institutu Loss carryback neboli zpětné působení daňové ztráty generované za rok 2020 ve zdaňovacích obdobích 2018 a 2019 (prostřednictvím podání dodatečných přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za roky 2018 a 2019). Tato změna podléhá novelizaci zákona o daních z příjmů.

Osoby samostatně výdělečně činné

 • Prodloužení lhůty pro podání Přehledů OSVČ správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně za rok 2019 do 3. srpna 2020 (lhůta pro úhradu doplatku na pojistném zůstává 8 dní po podání Přehledu).

 • Prominutí plateb záloh na sociální pojištění v měsících březen až srpen 2020 v plné výši (bez ohledu na výši záloh, které byly stanoveny).

 • Prominutí plateb záloh na zdravotní pojištění v měsících březen až srpen 2020 v minimální výši, tj. v částce 2 352 Kč měsíčně (tj., každý měsíc je tedy splatná pouze záloha ve výši přesahující tuto minimální částku).

 • Jednorázový finanční bonus ve výši 25 000 Kč pro všechny osoby samostatně výdělečně činné, jejichž podnikání bylo zasaženo v souvislosti s COVID-19. Podpora je dostupná všem osobám samostatně výdělečně činným vykonávajícím tuto činnost ke dni 12. března 2020, s výjimkou těch, kteří vykonávají podnikatelskou činnost souběžně se zaměstnáním. Přijímání žádostí by mělo být zahájeno po skončení legislativního procesu, pravděpodobně do 15. dubna 2020 nejpozději.

 • Osoba samostatně výdělečně činná může požádat o ošetřovné (424 Kč za den), a to i v případě, že se tato osoba neúčastní nemocenského pojištění, pokud obchodní činnost nemůže být vykonávána z důvodu péče o dítě do 13 let (nebo 26 let, pokud je závislé alespoň ve stupni I) navštěvující školu nebo jiná zařízení pro péči o děti, která byla uzavřena. Stejně tak může osoba samostatně výdělečně činná požádat o příspěvek na péči o jinou nezaopatřenou osobu, která nemůže dočasně navštěvovat sociální zařízení kvůli jejímu uzavření.

JAK MŮŽEME POMOCI?

 • Ověření možnosti využití zvláštních opatření
 • Pomoc při zpracování žádostí u Finančního úřadu v souvislosti s posečkáním daně nebo platbou ve splátkách
 • Pomoc při zpracování žádostí u Finančního úřadu v souvislosti s prominutím sankcí za opožděnou platbu nebo podání
 • Pomoc osobám samostatně výdělečně činným s žádostmi o jednorázový finanční bonus nebo o ošetřovné

 

* * *

 

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Vláda přijala několik opatření na podporu zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných zasažených pandemií koronaviru za účelem udržení zaměstnanců – např. program Antivirus podrobně popsaný níže.

 • V současné době neplatí žádný odklad plateb odvodů (zálohových a srážkových daní a/nebo příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění). Je možné požádat o platbu ve splátkách, případně o prominutí sankcí za opožděné platby, ale rozhodnutí bude záviset na individuálním posouzení příslušného orgánu.

 • Zaměstnanci mají nárok na ošetřovné při péči o dítě mladší 13 let (nebo závislé alespoň ve stupni I bez ohledu na věk) po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení péče o děti. Stejně tak mají zaměstnanci nárok na příspěvek na péči o jinou nezaopatřenou osobu, která nemůže dočasně navštěvovat sociální zařízení kvůli jejímu uzavření.

Antivirus program

V rámci programu Antivirus mohou ti zaměstnavatelé, jejichž obchodní činnost je přímo nebo nepřímo zasažena pandemií, požadovat od úřadu práce náhradu mzdových nákladů za své zaměstnance.

Výše náhrady zaměstnavatelům se odvíjí od průměrné superhrubé mzdy, včetně povinného pojistného (48 400 Kč) a závisí na důvodu vzniku překážky v práci na straně zaměstnavatele, kdy má zaměstnanec nárok na odměnu ve výši určitého procenta průměrného výdělku. Zaměstnavatelé budou moci podat žádost o náhradu na úřad práce ve dvou režimech:

 • Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa
  Uzavření nebo omezení provozu na základě krizového opatření nebo nařízení karantény příslušným úřadem
 • V případě karantény zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku
 • V případě uzavření provozu z důvodu nařízení vlády pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku
 • Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů/max. však do výše 39 000 Kč

 • Režim B – Související hospodářské potíže
  Překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících ekonomických potíží z důvodu šíření koronaviru
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény nebo péče o děti u významné části zaměstnanců (30 % a více) - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, produktů, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech společnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku
 • Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů/max. však do výše 29 000 Kč

Podmínky pro nárok na náhradu:

 • jedná se o společnosti v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • zaměstnavatel musí přísně dodržovat zákoník práce;
 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • zaměstnavatel musí zaměstnancům vyplatit mzdu a odvést všechny zákonné platby (zálohová daň, pojistné).

Zaměstnavatel může požádat o výplatu náhrady po skončení vykazovaného období, tj. na začátku následujícího měsíce. Žádosti jsou přijímány od 6. dubna 2020.

Období, za které je možné o náhradu žádat, je v současné době stanoveno od 12. března 2020 do 30. dubna 2020, očekává se však, že toto období bude prodlouženo do 31. května 2020.

 

JAK MŮŽEME POMOCI?

 • Ověření možnosti využití zvláštních opatření
 • Pomoc při zpracování žádostí u Finančního úřadu a úřadu České správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o platbu ve splátkách nebo o prominutí sankcí za opožděné platby
 • Pomoc při zpracování návrhu žádosti na úřad práce v programu Antivirus

 

* * *

 

OSTATNÍ

 • Elektronická evidence tržeb (EET) – spuštění poslední vlny EET plánované od 1. května 2020 je odloženo po dobu nouzového stavu a následujících 3 měsíců. Současně mohou společnosti a podnikatelé z předchozích vln upustit od povinností v souvislosti s EET bez jakýchkoliv sankcí. Pozastavení se vztahuje také na tzv. zvláštní režim EET. Poplatníci však mají povinnost po uplynutí 3 měsíců od ukončení stavu nouze mít vyřízeny všechny náležitosti.

 • Bezúročné půjčky pro malé a střední podnikatele a společnosti s odkladem termínu splacení půjčky v rámci programu COVID I (v současné době je příjem žádostí v rámci COVID I ukončen z důvodu vyčerpání přiděleného rozpočtu).

 • Záruka na půjčky pro malé a střední podnikatele a společnosti v rámci programu COVID II na financování mezd, energií, nájemného, úhrad faktur, předfinancování pohledávek, pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku. Půjčky poskytované komerčními bankami budou garantovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou po dobu až 3 let do výše až 80 % úvěru, přičemž výše zaručovaného úvěru je max. 15 mil. Kč. Dále může žadatel čerpat finanční příspěvek až 1 mil. Kč na úhradu úroků. První kolo přihlášek je již uzavřeno, další kolo bude vyhlášeno 10 dnů po ukončení 1. kola.

 • Moratorium na splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. 3. 2020, které je závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníci (fyzické osoby i společnosti) mohou přerušit splácení na 3 nebo 6 měsíců. Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Úrok je zachován ve smluvní výši.  
   
 • Nemožnost ukončení nájmu - pronajímatel není oprávněn v ochranné lhůtě ukončit nájem prostor pro bydlení pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného v rozhodné době (12. 3. 20202 - 31. 7. 2020), které vzniklo v důsledku jeho obtížné finanční situace v souvislosti s pandemií koronaviru. Dlužnou částku bude nájemce povinen uhradit do 31. 12. 2020. Dále, nájemce má možnost odložit splátky úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu až do 30. 11. 2020. Obdobné opatření bude platit u komerčních prostor v případě, že nájemce bude v obtížné finanční situaci kvůli poklesu příjmu a bude tak v prodlení s placením nájemného v rozhodné době (12. 3. 2020 - 30. 6. 2020). Dlužnou částku bude nájemce taktéž povinen uhradit do 31. 12. 2020. Toto nařízení podléhá novelizaci právních předpisů a bude účinné ode dne zveřejnění ve Sbírce zákonů.


JAK MŮŽEME POMOCI?

 • Právní poradenství týkající se využití stávajících a nových vládních opatření v souvislosti s koronavirem
 • Vypracování plánu preventivních a nápravných opatření s cílem zajištění kontinuity podnikání

 

Autor

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe