podpora

Zdanění finančních podpor v souvislosti s COVID-19

Autor: Jana Střelická
12.04.2021
podpora
Čerpali jste v roce 2020 jako firma či jako podnikatel některou z finančních podpor poskytovaných v souvislosti s pandemií COVID-19? Pak jste jistě řešili či právě řešíte otázku, zda poskytnuté podpory zahrnout do zdanitelných příjmů pro daň z příjmů právnických či fyzických osob. Dnešní článek by Vám v tomto posuzování měl pomoci. 

Dotace z programu Antivirus (Antivirus A, B, A Plus, Antivirus C)

Dotaci v tomto programu realizovaného Úřadem práce ČR jistě čerpala každá firma či OSVČ se zaměstnanci. Zdanění na straně příjemců bude odlišné, pokud je příjemcem právnická osoba či fyzická osoba.

Program Antivirus představuje cílený program k podpoře zaměstnanosti. V programech A, B, A Plus se jedná o částečnou nebo plnou kompenzaci celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy.

Z pohledu zaměstnavatele právnické osoby se jedná o provozní dotaci na vynaložené náklady, která představuje zdanitelný výnos. Související náklady představují daňově uznatelný náklad. V tomto ohledu je také důležité vzít v úvahu časovou souvislost mzdových nákladů a dotace v souladu s účetními předpisy.

Z pohledu zaměstnavatele fyzické osoby se jedná o příjem osvobozený od daně z příjmů, a to na základě ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů jako plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti. V daňovém přiznání se tedy tento příjem neuvádí. Zároveň je však třeba příslušnou část výdajů souvisejících s těmito příjmy posoudit jako daňově neúčinný výdaj.

V případě programu Antivirus C se jednalo o podporu zaměstnanosti formou slevy na sociálním pojištění za měsíc červen až srpen 2020. V účetnictví či daňové evidenci byl tedy zachycen pouze snížený závazek/výdaj vůči správě sociálního zabezpečení, který představoval daňově účinný náklad/výdaj.

Dotační COVID programy

Jedná se o dotační programy spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj či Ministerstvem zemědělství a poskytované za účelem zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vládami v souvislosti s pandemií COVID - 19, jako jsou např. COVID Nájemné, COVID Gastro – Uzavřené provozovny, COVID Kultura, COVID Sport, COVID Ubytování, COVID Podpora cestovního ruchu, COVID Bus, aj.

Všechny tyto podpory mají charakter neinvestiční finanční podpory, jde tedy o provozní dotace, které představují pro podnikatele z řad právnických i fyzických osob zdanitelný výnos / příjem. Související náklady / výdaje jsou pak daňově účinnými.

Kompenzační bonus

Kompenzační bonus spravovaný Finanční správou představuje podporu pro podnikatele – OSVČ, společníky s. r. o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to při splnění určitých podmínek.

Kompenzační bonus je definován jako daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Z pohledu zákona o daních z příjmů je příjem ve formě daňového bonusu příjmem osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. zj) zákona o daních z příjmů a neuvádí se v daňovém přiznání.

Ošetřovné pro OSVČ

Ošetřovné pro OSVČ spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu představuje podporu formou dotace vyplacené OSVČ z důvodů dopadů nouzového stavu, kdy OSVČ nemohla v důsledku uzavření škol a jiných zařízení plnohodnotně podnikat, neboť pečovala o dítě či osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby.

Příjem z uvedeného programu je v letech 2020 a 2021 osvobozen od daně z příjmů fyzických osob na základě ustanovení, které je poněkud nesystematicky uvedeno nikoliv v zákoně o daních z příjmů, ale v zákonech o kompenzačním bonusu (§10 v zákoně č. 159/2020 Sb. a §16 v zákoně č. 461/2020 Sb.). V daňovém přiznání se tedy tento příjem neuvádí.

V souvislosti s přijatými dotacemi ještě upozorňujeme, že přijaté dotace, ať již představují osvobozený či zdanitelný příjem na straně příjemce, se započítávají do vlastního příjmu manžela nebo manželky pro účely uplatnění slevy na manžela nebo manželku.

Věříme, že Vám článek poskytl odpovědi na Vaše otázky týkající se zdanění přijatých finančních podpor. Pokud stále nějaké nejasnosti přetrvávají či máte v tomto ohledu jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte našeho odborníka

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství