Pausalni dan

Paušální daň  - jedna platba a hotovo?

Autoři: Andrea Kleinová, Barbora Halousková
04.01.2021
Pausalni dan
V rámci daňových změn pro rok 2021 bychom Vám rádi představili nově vzniklý institut tzv. paušální daně pro osoby samostatně výdělečně činné, jehož cílem je nahradit (a tedy zrušit) málo využívaný institut stanovení daně paušální částkou.

Jelikož příslušná novela zákona nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021, může poplatník daně z příjmů fyzických osob tento institut možno uplatnit poprvé pro rok 2021, pokud splňuje následující podmínky:

  • je osobou samostatně výdělečně činnou;
  • není plátcem DPH;
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti;
  • nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení;
  • nemá příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, s výjimkou příjmů osvobozených od daně, příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou;
  • nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou; a
  • podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Jelikož primárním motivem zavedení tohoto nového institutu byla vstřícnost k poplatníkům a snížení administrativní náročnosti v souvislosti nejenom s daní z příjmů, ale také s tzv. veřejnými pojistnými, jsou součástí paušální daně i odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které budou spolu s daní z příjmů fyzických osob řešeny na jediném formuláři.

Měsíční částka paušální daně, která je obecně splatná do 20. dne zálohového období, tedy toho kalendářního měsíce, na který se platí, činí v roce 2021 5 469 Kč, a to v následující struktuře:

  • daň 100 Kč,
  • odvod na sociální zabezpečení 2 976 Kč,
  • odvod na zdravotní pojištění 2 393 Kč.

Včasnou úhradou záloh poplatník splní veškeré své daňové povinnosti nejenom v oblasti daní, ale také v oblasti odvodů. Díky uplatnění paušální daně tak můžou poplatníkům odpadnout náklady na účetní a daňové služby, současně by mělo dojít také k omezení finančních kontrol ze strany správce daně.

Na druhé straně již nebude při uplatnění této formy daně možné využít dalších daňových slev a zvýhodnění. U některých poplatníků by dokonce vstup do režimu paušální daně mohl znamenat zvýšení celkové odvodové a daňové povinnosti. Jde především o ty poplatníky, kteří by jinak odváděli daň ve výši 0 Kč. Místo nulové daně a minimálních záloh na pojistné (na zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč a na sociální zabezpečení ve výši 2 588 Kč) by platili měsíčně paušální částku vyšší až o 488 Kč.

Je tudíž zapotřebí vždy individuálně zvážit, zda se uplatnění paušální daně vyplatí.

Nicméně, zde je nutno zdůraznit, že ti, kdo se chtějí režimu paušální daně účastnit, jsou tuto skutečnost povinni oznámit správci daně, a to nejpozději desátého předmětného zdaňovacího období, přičemž pro rok 2021 platí termín 11. ledna 2021.

Termín se tedy nezadržitelně blíží. Pokud se ptáte, zda by právě pro Vás nebylo přihlášení do paušálního režimu výhodné, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám s vyhodnocením pomůžeme.

V případě, že poplatník pak v průběhu roku přestane splňovat jakoukoli podmínku pro využívání režimu paušální daně, pokračuje v platbách záloh do konce roku, avšak po skončení zdaňovacího období bude povinen podat daňové přiznání a přehledy, jejichž základem bude skutečný příjem. Současně je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně.

Ačkoli to tedy ze zákona přímo nevyplývá, lze doporučit i nadále vést daňovou evidenci. Může se totiž stát, že v daném roce poplatník nesplní některou z podmínek pro využití paušální daně, a bude tedy povinen doložit skutečný příjem. Také je vedení evidence zapotřebí při přechodu z režimu paušální daně do režimu standardní daně a naopak.

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství