news

Nová oznamovací povinnost pro plátce daně

Jana Střelická
22.04.2019
news

Jednou z novinek schváleného daňového balíčku je s účinností od 1. dubna 2019 zavedení oznamovací povinnosti pro plátce daně u příjmů plynoucích daňovým nerezidentům ze zdrojů na území ČR podléhající srážkové dani, avšak od daně osvobozené či dani efektivně nepodléhající, ať už na základě domácího práva či mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Může se jednat například o dividendy, úroky z úvěrů nebo licenční poplatky, které jsou vypláceny zahraničním korporacím, ale také o odměny za výkon funkce vyplácené nerezidentům či bezúplatné příjmy.

Tyto transakce, pokud nebudou podléhat srážkové dani, budou muset být nově oznámeny plátcem daně příslušnému finančnímu úřadu do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k výplatě příjmu (tj. příjmy vyplacené v dubnu 2019 musí být oznámeny do konce května 2019).

Nové oznamování příjmů vyplácených do zahraničí nahradí současné hlášení ke srážkové dani (příslušný formulář Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí je již zveřejněn na stránkách finanční správy:
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5478_15.pdf?201904121105)

Výjimka z oznamovací povinnosti (kromě již stávající výjimky vztahující se na příjmy ze závislé činnosti zdaňované srážkovou daní) platí na příjmy nepřevyšující 100 000 Kč měsíčně (limit je aplikován na jeden druh příjmu vůči jednomu zahraničnímu příjemci). Dále může správce daně v případě závažných důvodů zprostit plátce daně oznamovací povinnosti až na dobu 5 let. Dosavadní zproštění zůstanou platná jeden rok po nabytí účinnosti novely (ale pouze pro příjmy, ze kterých je daň sražena).

Za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí plátci daně sankce až do výše 500 000 Kč a pro subjekty, které musí provádět hlášení elektronicky (auditované účetní jednotky a subjekty s datovou schránkou) mohou být sankce za porušení povinné elektronické formy ještě vyšší.

Autor

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe